ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر فرشته باعزت، راضیه ایزدی فرد، (1389). اثربخشی راهبردهای خود نظم دهی بر کاهش خطاهای املایی دانش آموزان مبتلا به اختلال نوشتن، فصلنامه کودکان استثنایی، 10(1)، 21. magiran.com/p771807
Fereshteh Baezzat, Razieh Eizadifard, (2010). Impact of Self-regulation Strategies on Reduction of Spelling Errors in Primary Students with Writing Disorder, Journal of Exceptional Children, 10(1), 21. magiran.com/p771807
دکتر فرشته باعزت، راضیه ایزدی فرد، اثربخشی راهبردهای خود نظم دهی بر کاهش خطاهای املایی دانش آموزان مبتلا به اختلال نوشتن. فصلنامه کودکان استثنایی، 1389؛ 10(1): 21. magiran.com/p771807
Fereshteh Baezzat, Razieh Eizadifard, Impact of Self-regulation Strategies on Reduction of Spelling Errors in Primary Students with Writing Disorder, Journal of Exceptional Children, 2010; 10(1): 21. magiran.com/p771807
دکتر فرشته باعزت، راضیه ایزدی فرد، "اثربخشی راهبردهای خود نظم دهی بر کاهش خطاهای املایی دانش آموزان مبتلا به اختلال نوشتن"، فصلنامه کودکان استثنایی 10، شماره 1 (1389): 21. magiran.com/p771807
Fereshteh Baezzat, Razieh Eizadifard, "Impact of Self-regulation Strategies on Reduction of Spelling Errors in Primary Students with Writing Disorder", Journal of Exceptional Children 10, no.1 (2010): 21. magiran.com/p771807
دکتر فرشته باعزت، راضیه ایزدی فرد، (1389). 'اثربخشی راهبردهای خود نظم دهی بر کاهش خطاهای املایی دانش آموزان مبتلا به اختلال نوشتن'، فصلنامه کودکان استثنایی، 10(1)، صص.21. magiran.com/p771807
Fereshteh Baezzat, Razieh Eizadifard, (2010). 'Impact of Self-regulation Strategies on Reduction of Spelling Errors in Primary Students with Writing Disorder', Journal of Exceptional Children, 10(1), pp.21. magiran.com/p771807
دکتر فرشته باعزت؛ راضیه ایزدی فرد. "اثربخشی راهبردهای خود نظم دهی بر کاهش خطاهای املایی دانش آموزان مبتلا به اختلال نوشتن". فصلنامه کودکان استثنایی، 10 ،1 ، 1389، 21. magiran.com/p771807
Fereshteh Baezzat; Razieh Eizadifard. "Impact of Self-regulation Strategies on Reduction of Spelling Errors in Primary Students with Writing Disorder", Journal of Exceptional Children, 10, 1, 2010, 21. magiran.com/p771807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال