ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر فریدون یاریاری، دکتر غلامعلی افروز، فاطمه میرمحمدی، (1389). بررسی تاثیر نرم افزار آموزش مفاهیم پایه ریاضی (امید) به دانش آموزان با نشانگان داو مقطع ابتدایی شهر تهران، فصلنامه کودکان استثنایی، 10(1)، 37. magiran.com/p771809
Fereadoun Yaryari, Gholamali Afrooz, Fatemeh Mirmohammadi, (2010). Designing and Evaluating Efficacy of Basic Concepts in Mathematics Teaching Software to Students with Down Syndrome,, Journal of Exceptional Children, 10(1), 37. magiran.com/p771809
دکتر فریدون یاریاری، دکتر غلامعلی افروز، فاطمه میرمحمدی، بررسی تاثیر نرم افزار آموزش مفاهیم پایه ریاضی (امید) به دانش آموزان با نشانگان داو مقطع ابتدایی شهر تهران. فصلنامه کودکان استثنایی، 1389؛ 10(1): 37. magiran.com/p771809
Fereadoun Yaryari, Gholamali Afrooz, Fatemeh Mirmohammadi, Designing and Evaluating Efficacy of Basic Concepts in Mathematics Teaching Software to Students with Down Syndrome,, Journal of Exceptional Children, 2010; 10(1): 37. magiran.com/p771809
دکتر فریدون یاریاری، دکتر غلامعلی افروز، فاطمه میرمحمدی، "بررسی تاثیر نرم افزار آموزش مفاهیم پایه ریاضی (امید) به دانش آموزان با نشانگان داو مقطع ابتدایی شهر تهران"، فصلنامه کودکان استثنایی 10، شماره 1 (1389): 37. magiran.com/p771809
Fereadoun Yaryari, Gholamali Afrooz, Fatemeh Mirmohammadi, "Designing and Evaluating Efficacy of Basic Concepts in Mathematics Teaching Software to Students with Down Syndrome,", Journal of Exceptional Children 10, no.1 (2010): 37. magiran.com/p771809
دکتر فریدون یاریاری، دکتر غلامعلی افروز، فاطمه میرمحمدی، (1389). 'بررسی تاثیر نرم افزار آموزش مفاهیم پایه ریاضی (امید) به دانش آموزان با نشانگان داو مقطع ابتدایی شهر تهران'، فصلنامه کودکان استثنایی، 10(1)، صص.37. magiran.com/p771809
Fereadoun Yaryari, Gholamali Afrooz, Fatemeh Mirmohammadi, (2010). 'Designing and Evaluating Efficacy of Basic Concepts in Mathematics Teaching Software to Students with Down Syndrome,', Journal of Exceptional Children, 10(1), pp.37. magiran.com/p771809
دکتر فریدون یاریاری؛ دکتر غلامعلی افروز؛ فاطمه میرمحمدی. "بررسی تاثیر نرم افزار آموزش مفاهیم پایه ریاضی (امید) به دانش آموزان با نشانگان داو مقطع ابتدایی شهر تهران". فصلنامه کودکان استثنایی، 10 ،1 ، 1389، 37. magiran.com/p771809
Fereadoun Yaryari; Gholamali Afrooz; Fatemeh Mirmohammadi. "Designing and Evaluating Efficacy of Basic Concepts in Mathematics Teaching Software to Students with Down Syndrome,", Journal of Exceptional Children, 10, 1, 2010, 37. magiran.com/p771809
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال