ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم مرادی، دکتر مختار ملک پور، دکتر شعله امیری، دکتر حسین مولوی، دکتر ابوالقاسم نوری، (1389). مقایسه اثرات آموزش های عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ناتوانی جسمی - حرکتی، فصلنامه کودکان استثنایی، 10(1)، 49. magiran.com/p771810
Azam Moradi, Mokhtar Malekpour, Abolghasem Noori Hosein Molavi, Sholeh Amiri, (2010). Effectiveness of Training Self-Esteem, Self-Efficacy, and Achievement Motivation on Quality of Life in Physically Disabled Females, Journal of Exceptional Children, 10(1), 49. magiran.com/p771810
اعظم مرادی، دکتر مختار ملک پور، دکتر شعله امیری، دکتر حسین مولوی، دکتر ابوالقاسم نوری، مقایسه اثرات آموزش های عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ناتوانی جسمی - حرکتی. فصلنامه کودکان استثنایی، 1389؛ 10(1): 49. magiran.com/p771810
Azam Moradi, Mokhtar Malekpour, Abolghasem Noori Hosein Molavi, Sholeh Amiri, Effectiveness of Training Self-Esteem, Self-Efficacy, and Achievement Motivation on Quality of Life in Physically Disabled Females, Journal of Exceptional Children, 2010; 10(1): 49. magiran.com/p771810
اعظم مرادی، دکتر مختار ملک پور، دکتر شعله امیری، دکتر حسین مولوی، دکتر ابوالقاسم نوری، "مقایسه اثرات آموزش های عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ناتوانی جسمی - حرکتی"، فصلنامه کودکان استثنایی 10، شماره 1 (1389): 49. magiran.com/p771810
Azam Moradi, Mokhtar Malekpour, Abolghasem Noori Hosein Molavi, Sholeh Amiri, "Effectiveness of Training Self-Esteem, Self-Efficacy, and Achievement Motivation on Quality of Life in Physically Disabled Females", Journal of Exceptional Children 10, no.1 (2010): 49. magiran.com/p771810
اعظم مرادی، دکتر مختار ملک پور، دکتر شعله امیری، دکتر حسین مولوی، دکتر ابوالقاسم نوری، (1389). 'مقایسه اثرات آموزش های عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ناتوانی جسمی - حرکتی'، فصلنامه کودکان استثنایی، 10(1)، صص.49. magiran.com/p771810
Azam Moradi, Mokhtar Malekpour, Abolghasem Noori Hosein Molavi, Sholeh Amiri, (2010). 'Effectiveness of Training Self-Esteem, Self-Efficacy, and Achievement Motivation on Quality of Life in Physically Disabled Females', Journal of Exceptional Children, 10(1), pp.49. magiran.com/p771810
اعظم مرادی؛ دکتر مختار ملک پور؛ دکتر شعله امیری؛ دکتر حسین مولوی؛ دکتر ابوالقاسم نوری. "مقایسه اثرات آموزش های عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ناتوانی جسمی - حرکتی". فصلنامه کودکان استثنایی، 10 ،1 ، 1389، 49. magiran.com/p771810
Azam Moradi; Mokhtar Malekpour; Abolghasem Noori Hosein Molavi; Sholeh Amiri. "Effectiveness of Training Self-Esteem, Self-Efficacy, and Achievement Motivation on Quality of Life in Physically Disabled Females", Journal of Exceptional Children, 10, 1, 2010, 49. magiran.com/p771810
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال