ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر محمدعلی بشارت، ساره کرمی، دکتر جواد اژه ای، (1389). مقایسه ویژگی های شخصیتی کمال گرایی و مهارگری در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی، فصلنامه کودکان استثنایی، 10(1)، 65. magiran.com/p771811
Besharat. Mohammad Ali, Sareh Karami, Javad Ejei, (2010). Personality Characteristics of Perfectionism and Controlling in Gifted and non-gifted High School Students, Journal of Exceptional Children, 10(1), 65. magiran.com/p771811
دکتر محمدعلی بشارت، ساره کرمی، دکتر جواد اژه ای، مقایسه ویژگی های شخصیتی کمال گرایی و مهارگری در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی. فصلنامه کودکان استثنایی، 1389؛ 10(1): 65. magiran.com/p771811
Besharat. Mohammad Ali, Sareh Karami, Javad Ejei, Personality Characteristics of Perfectionism and Controlling in Gifted and non-gifted High School Students, Journal of Exceptional Children, 2010; 10(1): 65. magiran.com/p771811
دکتر محمدعلی بشارت، ساره کرمی، دکتر جواد اژه ای، "مقایسه ویژگی های شخصیتی کمال گرایی و مهارگری در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی"، فصلنامه کودکان استثنایی 10، شماره 1 (1389): 65. magiran.com/p771811
Besharat. Mohammad Ali, Sareh Karami, Javad Ejei, "Personality Characteristics of Perfectionism and Controlling in Gifted and non-gifted High School Students", Journal of Exceptional Children 10, no.1 (2010): 65. magiran.com/p771811
دکتر محمدعلی بشارت، ساره کرمی، دکتر جواد اژه ای، (1389). 'مقایسه ویژگی های شخصیتی کمال گرایی و مهارگری در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی'، فصلنامه کودکان استثنایی، 10(1)، صص.65. magiran.com/p771811
Besharat. Mohammad Ali, Sareh Karami, Javad Ejei, (2010). 'Personality Characteristics of Perfectionism and Controlling in Gifted and non-gifted High School Students', Journal of Exceptional Children, 10(1), pp.65. magiran.com/p771811
دکتر محمدعلی بشارت؛ ساره کرمی؛ دکتر جواد اژه ای. "مقایسه ویژگی های شخصیتی کمال گرایی و مهارگری در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی". فصلنامه کودکان استثنایی، 10 ،1 ، 1389، 65. magiran.com/p771811
Besharat. Mohammad Ali; Sareh Karami; Javad Ejei. "Personality Characteristics of Perfectionism and Controlling in Gifted and non-gifted High School Students", Journal of Exceptional Children, 10, 1, 2010, 65. magiran.com/p771811
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال