ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرزاد سرایی صحنه سرایی، مجتبی شهنازی، حسن جهانی هاشمی، فرهاد خباز، صفرعلی علیزاده، سمیه محمد حسینی، (1389). ارزیابی بین آزمایشگاهی و بین کیتی آزمون الایزا برای تشخیص آنتی بادی های ÏgG اختصاصی علیه توکسوپلاسما گوندی ای، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 20(75)، 1. magiran.com/p771835
Mehrzad Saraei, Mojtaba Shanazi, Hasan Jahanihashem, Farhad Khabbaz, Safar Âli Âlizadeh, Somayeh Mohammad-Hosseine, (2010). Ïnterlaboratory and interkit evaluation of ËLÏSÂ test for detection of specific ÏgG antibodies of Toxoplasma gondii, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 20(75), 1. magiran.com/p771835
مهرزاد سرایی صحنه سرایی، مجتبی شهنازی، حسن جهانی هاشمی، فرهاد خباز، صفرعلی علیزاده، سمیه محمد حسینی، ارزیابی بین آزمایشگاهی و بین کیتی آزمون الایزا برای تشخیص آنتی بادی های ÏgG اختصاصی علیه توکسوپلاسما گوندی ای. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1389؛ 20(75): 1. magiran.com/p771835
Mehrzad Saraei, Mojtaba Shanazi, Hasan Jahanihashem, Farhad Khabbaz, Safar Âli Âlizadeh, Somayeh Mohammad-Hosseine, Ïnterlaboratory and interkit evaluation of ËLÏSÂ test for detection of specific ÏgG antibodies of Toxoplasma gondii, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2010; 20(75): 1. magiran.com/p771835
مهرزاد سرایی صحنه سرایی، مجتبی شهنازی، حسن جهانی هاشمی، فرهاد خباز، صفرعلی علیزاده، سمیه محمد حسینی، "ارزیابی بین آزمایشگاهی و بین کیتی آزمون الایزا برای تشخیص آنتی بادی های ÏgG اختصاصی علیه توکسوپلاسما گوندی ای"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 20، شماره 75 (1389): 1. magiran.com/p771835
Mehrzad Saraei, Mojtaba Shanazi, Hasan Jahanihashem, Farhad Khabbaz, Safar Âli Âlizadeh, Somayeh Mohammad-Hosseine, "Ïnterlaboratory and interkit evaluation of ËLÏSÂ test for detection of specific ÏgG antibodies of Toxoplasma gondii", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 20, no.75 (2010): 1. magiran.com/p771835
مهرزاد سرایی صحنه سرایی، مجتبی شهنازی، حسن جهانی هاشمی، فرهاد خباز، صفرعلی علیزاده، سمیه محمد حسینی، (1389). 'ارزیابی بین آزمایشگاهی و بین کیتی آزمون الایزا برای تشخیص آنتی بادی های ÏgG اختصاصی علیه توکسوپلاسما گوندی ای'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 20(75)، صص.1. magiran.com/p771835
Mehrzad Saraei, Mojtaba Shanazi, Hasan Jahanihashem, Farhad Khabbaz, Safar Âli Âlizadeh, Somayeh Mohammad-Hosseine, (2010). 'Ïnterlaboratory and interkit evaluation of ËLÏSÂ test for detection of specific ÏgG antibodies of Toxoplasma gondii', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 20(75), pp.1. magiran.com/p771835
مهرزاد سرایی صحنه سرایی؛ مجتبی شهنازی؛ حسن جهانی هاشمی؛ فرهاد خباز؛ صفرعلی علیزاده؛ سمیه محمد حسینی. "ارزیابی بین آزمایشگاهی و بین کیتی آزمون الایزا برای تشخیص آنتی بادی های ÏgG اختصاصی علیه توکسوپلاسما گوندی ای". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 20 ،75 ، 1389، 1. magiran.com/p771835
Mehrzad Saraei; Mojtaba Shanazi; Hasan Jahanihashem; Farhad Khabbaz; Safar Âli Âlizadeh; Somayeh Mohammad-Hosseine. "Ïnterlaboratory and interkit evaluation of ËLÏSÂ test for detection of specific ÏgG antibodies of Toxoplasma gondii", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 20, 75, 2010, 1. magiran.com/p771835
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال