ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه قاضی عسگر، دکتر مختار ملک پور، دکتر حسین مولوی، دکتر شعله امیری، (1389). تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب و عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی، فصلنامه کودکان استثنایی، 9(4)، 309. magiran.com/p771837
Najmeh Ghazi Asgar, Mokhtar Malekpour, Hossein Molavi, Shole Amiri, (2010). Stress Inoculation Training on Math Anxiety and Performance in Elementary Students with Dyscalculia, Journal of Exceptional Children, 9(4), 309. magiran.com/p771837
نجمه قاضی عسگر، دکتر مختار ملک پور، دکتر حسین مولوی، دکتر شعله امیری، تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب و عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی. فصلنامه کودکان استثنایی، 1389؛ 9(4): 309. magiran.com/p771837
Najmeh Ghazi Asgar, Mokhtar Malekpour, Hossein Molavi, Shole Amiri, Stress Inoculation Training on Math Anxiety and Performance in Elementary Students with Dyscalculia, Journal of Exceptional Children, 2010; 9(4): 309. magiran.com/p771837
نجمه قاضی عسگر، دکتر مختار ملک پور، دکتر حسین مولوی، دکتر شعله امیری، "تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب و عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی"، فصلنامه کودکان استثنایی 9، شماره 4 (1389): 309. magiran.com/p771837
Najmeh Ghazi Asgar, Mokhtar Malekpour, Hossein Molavi, Shole Amiri, "Stress Inoculation Training on Math Anxiety and Performance in Elementary Students with Dyscalculia", Journal of Exceptional Children 9, no.4 (2010): 309. magiran.com/p771837
نجمه قاضی عسگر، دکتر مختار ملک پور، دکتر حسین مولوی، دکتر شعله امیری، (1389). 'تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب و عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی'، فصلنامه کودکان استثنایی، 9(4)، صص.309. magiran.com/p771837
Najmeh Ghazi Asgar, Mokhtar Malekpour, Hossein Molavi, Shole Amiri, (2010). 'Stress Inoculation Training on Math Anxiety and Performance in Elementary Students with Dyscalculia', Journal of Exceptional Children, 9(4), pp.309. magiran.com/p771837
نجمه قاضی عسگر؛ دکتر مختار ملک پور؛ دکتر حسین مولوی؛ دکتر شعله امیری. "تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب و عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی". فصلنامه کودکان استثنایی، 9 ،4 ، 1389، 309. magiran.com/p771837
Najmeh Ghazi Asgar; Mokhtar Malekpour; Hossein Molavi; Shole Amiri. "Stress Inoculation Training on Math Anxiety and Performance in Elementary Students with Dyscalculia", Journal of Exceptional Children, 9, 4, 2010, 309. magiran.com/p771837
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال