ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم دبیریان، طاهره اشک تراب، حمید علوی مجد، ژاله عزتی، شیرین ملک حسینی، (1389). بررسی نگرش پزشکان وپرستاران نسبت به حضور یکی از اعضای خانواده بیماردر زمان احیا در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 20(69)، 1. magiran.com/p772620
A. Dabiriyan, Sh Malek Hoseini, T. Ashke., Torab, H. Alavi Majd, Zh Ezati, (2010). Attitudes of Physicians and Nurses toward family presence during resuscitation in emergency rooms of hospitals affiliated with Tehran, Iran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences, Advances in Nursing & Midwifery, 20(69), 1. magiran.com/p772620
اعظم دبیریان، طاهره اشک تراب، حمید علوی مجد، ژاله عزتی، شیرین ملک حسینی، بررسی نگرش پزشکان وپرستاران نسبت به حضور یکی از اعضای خانواده بیماردر زمان احیا در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1389؛ 20(69): 1. magiran.com/p772620
A. Dabiriyan, Sh Malek Hoseini, T. Ashke., Torab, H. Alavi Majd, Zh Ezati, Attitudes of Physicians and Nurses toward family presence during resuscitation in emergency rooms of hospitals affiliated with Tehran, Iran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences, Advances in Nursing & Midwifery, 2010; 20(69): 1. magiran.com/p772620
اعظم دبیریان، طاهره اشک تراب، حمید علوی مجد، ژاله عزتی، شیرین ملک حسینی، "بررسی نگرش پزشکان وپرستاران نسبت به حضور یکی از اعضای خانواده بیماردر زمان احیا در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 20، شماره 69 (1389): 1. magiran.com/p772620
A. Dabiriyan, Sh Malek Hoseini, T. Ashke., Torab, H. Alavi Majd, Zh Ezati, "Attitudes of Physicians and Nurses toward family presence during resuscitation in emergency rooms of hospitals affiliated with Tehran, Iran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences", Advances in Nursing & Midwifery 20, no.69 (2010): 1. magiran.com/p772620
اعظم دبیریان، طاهره اشک تراب، حمید علوی مجد، ژاله عزتی، شیرین ملک حسینی، (1389). 'بررسی نگرش پزشکان وپرستاران نسبت به حضور یکی از اعضای خانواده بیماردر زمان احیا در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 20(69)، صص.1. magiran.com/p772620
A. Dabiriyan, Sh Malek Hoseini, T. Ashke., Torab, H. Alavi Majd, Zh Ezati, (2010). 'Attitudes of Physicians and Nurses toward family presence during resuscitation in emergency rooms of hospitals affiliated with Tehran, Iran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences', Advances in Nursing & Midwifery, 20(69), pp.1. magiran.com/p772620
اعظم دبیریان؛ طاهره اشک تراب؛ حمید علوی مجد؛ ژاله عزتی؛ شیرین ملک حسینی. "بررسی نگرش پزشکان وپرستاران نسبت به حضور یکی از اعضای خانواده بیماردر زمان احیا در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 20 ،69 ، 1389، 1. magiran.com/p772620
A. Dabiriyan; Sh Malek Hoseini; T. Ashke.; Torab; H. Alavi Majd; Zh Ezati. "Attitudes of Physicians and Nurses toward family presence during resuscitation in emergency rooms of hospitals affiliated with Tehran, Iran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences", Advances in Nursing & Midwifery, 20, 69, 2010, 1. magiran.com/p772620
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال