ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین معلایی، حسن روانسالار، محمد جواد نمازی، آرش اکابری، (1389). بررسی و شناسایی گونه های مختلف کاندیدا در واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال 1386، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 17(1)، 54. magiran.com/p775872
Hossein Moallaei, Hasan Ravansalar, Mohammadjavad Namazi, Arash Akaberi, (2010). Study and Identification of Various Species of Candida in Candidiasis Vaginitis in Women Admitted to Mobini Hospital in Sabzevar, Iran (2007, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 17(1), 54. magiran.com/p775872
حسین معلایی، حسن روانسالار، محمد جواد نمازی، آرش اکابری، بررسی و شناسایی گونه های مختلف کاندیدا در واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال 1386. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1389؛ 17(1): 54. magiran.com/p775872
Hossein Moallaei, Hasan Ravansalar, Mohammadjavad Namazi, Arash Akaberi, Study and Identification of Various Species of Candida in Candidiasis Vaginitis in Women Admitted to Mobini Hospital in Sabzevar, Iran (2007, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2010; 17(1): 54. magiran.com/p775872
حسین معلایی، حسن روانسالار، محمد جواد نمازی، آرش اکابری، "بررسی و شناسایی گونه های مختلف کاندیدا در واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال 1386"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 17، شماره 1 (1389): 54. magiran.com/p775872
Hossein Moallaei, Hasan Ravansalar, Mohammadjavad Namazi, Arash Akaberi, "Study and Identification of Various Species of Candida in Candidiasis Vaginitis in Women Admitted to Mobini Hospital in Sabzevar, Iran (2007", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 17, no.1 (2010): 54. magiran.com/p775872
حسین معلایی، حسن روانسالار، محمد جواد نمازی، آرش اکابری، (1389). 'بررسی و شناسایی گونه های مختلف کاندیدا در واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال 1386'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 17(1)، صص.54. magiran.com/p775872
Hossein Moallaei, Hasan Ravansalar, Mohammadjavad Namazi, Arash Akaberi, (2010). 'Study and Identification of Various Species of Candida in Candidiasis Vaginitis in Women Admitted to Mobini Hospital in Sabzevar, Iran (2007', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 17(1), pp.54. magiran.com/p775872
حسین معلایی؛ حسن روانسالار؛ محمد جواد نمازی؛ آرش اکابری. "بررسی و شناسایی گونه های مختلف کاندیدا در واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال 1386". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 17 ،1 ، 1389، 54. magiran.com/p775872
Hossein Moallaei; Hasan Ravansalar; Mohammadjavad Namazi; Arash Akaberi. "Study and Identification of Various Species of Candida in Candidiasis Vaginitis in Women Admitted to Mobini Hospital in Sabzevar, Iran (2007", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 17, 1, 2010, 54. magiran.com/p775872
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال