ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد زارع، حمید رحیمیان مشهدی، حسن علیزاده، محسن بهشتیان مسگران، (1387). واکنش علف های هرز مزارع ذرت به مقادیر کود نیتروژن و دزهای علف کش، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 4(2)، 21. magiran.com/p775934
Ahmad Zare, Hamid Rahimian Mashhadi, Hassan Alizadeh, Mohsen Beheshtian Mesgaran, (2008). The Responses of Corn Weeds to Nitrogen Fertilizer Rates and Herbicide Dosages, Iranian Journal of Weed Science, 4(2), 21. magiran.com/p775934
احمد زارع، حمید رحیمیان مشهدی، حسن علیزاده، محسن بهشتیان مسگران، واکنش علف های هرز مزارع ذرت به مقادیر کود نیتروژن و دزهای علف کش. دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 1387؛ 4(2): 21. magiran.com/p775934
Ahmad Zare, Hamid Rahimian Mashhadi, Hassan Alizadeh, Mohsen Beheshtian Mesgaran, The Responses of Corn Weeds to Nitrogen Fertilizer Rates and Herbicide Dosages, Iranian Journal of Weed Science, 2008; 4(2): 21. magiran.com/p775934
احمد زارع، حمید رحیمیان مشهدی، حسن علیزاده، محسن بهشتیان مسگران، "واکنش علف های هرز مزارع ذرت به مقادیر کود نیتروژن و دزهای علف کش"، دوفصلنامه دانش علفهای هرز 4، شماره 2 (1387): 21. magiran.com/p775934
Ahmad Zare, Hamid Rahimian Mashhadi, Hassan Alizadeh, Mohsen Beheshtian Mesgaran, "The Responses of Corn Weeds to Nitrogen Fertilizer Rates and Herbicide Dosages", Iranian Journal of Weed Science 4, no.2 (2008): 21. magiran.com/p775934
احمد زارع، حمید رحیمیان مشهدی، حسن علیزاده، محسن بهشتیان مسگران، (1387). 'واکنش علف های هرز مزارع ذرت به مقادیر کود نیتروژن و دزهای علف کش'، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 4(2)، صص.21. magiran.com/p775934
Ahmad Zare, Hamid Rahimian Mashhadi, Hassan Alizadeh, Mohsen Beheshtian Mesgaran, (2008). 'The Responses of Corn Weeds to Nitrogen Fertilizer Rates and Herbicide Dosages', Iranian Journal of Weed Science, 4(2), pp.21. magiran.com/p775934
احمد زارع؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ محسن بهشتیان مسگران. "واکنش علف های هرز مزارع ذرت به مقادیر کود نیتروژن و دزهای علف کش". دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 4 ،2 ، 1387، 21. magiran.com/p775934
Ahmad Zare; Hamid Rahimian Mashhadi; Hassan Alizadeh; Mohsen Beheshtian Mesgaran. "The Responses of Corn Weeds to Nitrogen Fertilizer Rates and Herbicide Dosages", Iranian Journal of Weed Science, 4, 2, 2008, 21. magiran.com/p775934
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال