ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صفویه تا قاجار، حسین میرجعفری، کورش هادیان، (1388). جایگاه و کارکرد خاندان دنبلی در تاریخ ایران، فصلنامه پژوهش های تاریخی، 1(3)، 1. magiran.com/p776785
Hossien Mirjafari, Koroush Hadian, (2009). The position of the Donboli Family in Iran's history from Safvid to Qajar, Journal of Historical Researches, 1(3), 1. magiran.com/p776785
صفویه تا قاجار، حسین میرجعفری، کورش هادیان، جایگاه و کارکرد خاندان دنبلی در تاریخ ایران. فصلنامه پژوهش های تاریخی، 1388؛ 1(3): 1. magiran.com/p776785
Hossien Mirjafari, Koroush Hadian, The position of the Donboli Family in Iran's history from Safvid to Qajar, Journal of Historical Researches, 2009; 1(3): 1. magiran.com/p776785
صفویه تا قاجار، حسین میرجعفری، کورش هادیان، "جایگاه و کارکرد خاندان دنبلی در تاریخ ایران"، فصلنامه پژوهش های تاریخی 1، شماره 3 (1388): 1. magiran.com/p776785
Hossien Mirjafari, Koroush Hadian, "The position of the Donboli Family in Iran's history from Safvid to Qajar", Journal of Historical Researches 1, no.3 (2009): 1. magiran.com/p776785
صفویه تا قاجار، حسین میرجعفری، کورش هادیان، (1388). 'جایگاه و کارکرد خاندان دنبلی در تاریخ ایران'، فصلنامه پژوهش های تاریخی، 1(3)، صص.1. magiran.com/p776785
Hossien Mirjafari, Koroush Hadian, (2009). 'The position of the Donboli Family in Iran's history from Safvid to Qajar', Journal of Historical Researches, 1(3), pp.1. magiran.com/p776785
صفویه تا قاجار؛ حسین میرجعفری؛ کورش هادیان. "جایگاه و کارکرد خاندان دنبلی در تاریخ ایران". فصلنامه پژوهش های تاریخی، 1 ،3 ، 1388، 1. magiran.com/p776785
Hossien Mirjafari; Koroush Hadian. "The position of the Donboli Family in Iran's history from Safvid to Qajar", Journal of Historical Researches, 1, 3, 2009, 1. magiran.com/p776785
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال