ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اشکبوس امینی، مجتبی وهابزاده، اسلام مجیدی هروان، داود افیونی، محمدتقی طباطبایی، محمدحسین صابری، غلامعباس لطفعلی آینه، سید ذبیح الله راوری، (1389). پایداری و سازگاری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از معیارهای مختلف پایداری در شرایط تنش شوری، فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 26(3)، 397. magiran.com/p778936
A. Amini, M. Vahabzadeh, E. Majidi Heravan, D. Afiuni, M. T. Tabatabaei, M. H. Saberi, G. Lotfali Aineh, S. Z. Ravari, (2010). Grain Yield Stability and Adaptability of Bread Wheat Genotypes Using Different Stability Indices under Salinity Stress Conditions, Seed and Plant Improvment Journal, 26(3), 397. magiran.com/p778936
اشکبوس امینی، مجتبی وهابزاده، اسلام مجیدی هروان، داود افیونی، محمدتقی طباطبایی، محمدحسین صابری، غلامعباس لطفعلی آینه، سید ذبیح الله راوری، پایداری و سازگاری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از معیارهای مختلف پایداری در شرایط تنش شوری. فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 1389؛ 26(3): 397. magiran.com/p778936
A. Amini, M. Vahabzadeh, E. Majidi Heravan, D. Afiuni, M. T. Tabatabaei, M. H. Saberi, G. Lotfali Aineh, S. Z. Ravari, Grain Yield Stability and Adaptability of Bread Wheat Genotypes Using Different Stability Indices under Salinity Stress Conditions, Seed and Plant Improvment Journal, 2010; 26(3): 397. magiran.com/p778936
اشکبوس امینی، مجتبی وهابزاده، اسلام مجیدی هروان، داود افیونی، محمدتقی طباطبایی، محمدحسین صابری، غلامعباس لطفعلی آینه، سید ذبیح الله راوری، "پایداری و سازگاری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از معیارهای مختلف پایداری در شرایط تنش شوری"، فصلنامه به نژادی نهال و بذر 26، شماره 3 (1389): 397. magiran.com/p778936
A. Amini, M. Vahabzadeh, E. Majidi Heravan, D. Afiuni, M. T. Tabatabaei, M. H. Saberi, G. Lotfali Aineh, S. Z. Ravari, "Grain Yield Stability and Adaptability of Bread Wheat Genotypes Using Different Stability Indices under Salinity Stress Conditions", Seed and Plant Improvment Journal 26, no.3 (2010): 397. magiran.com/p778936
اشکبوس امینی، مجتبی وهابزاده، اسلام مجیدی هروان، داود افیونی، محمدتقی طباطبایی، محمدحسین صابری، غلامعباس لطفعلی آینه، سید ذبیح الله راوری، (1389). 'پایداری و سازگاری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از معیارهای مختلف پایداری در شرایط تنش شوری'، فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 26(3)، صص.397. magiran.com/p778936
A. Amini, M. Vahabzadeh, E. Majidi Heravan, D. Afiuni, M. T. Tabatabaei, M. H. Saberi, G. Lotfali Aineh, S. Z. Ravari, (2010). 'Grain Yield Stability and Adaptability of Bread Wheat Genotypes Using Different Stability Indices under Salinity Stress Conditions', Seed and Plant Improvment Journal, 26(3), pp.397. magiran.com/p778936
اشکبوس امینی؛ مجتبی وهابزاده؛ اسلام مجیدی هروان؛ داود افیونی؛ محمدتقی طباطبایی؛ محمدحسین صابری؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ سید ذبیح الله راوری. "پایداری و سازگاری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از معیارهای مختلف پایداری در شرایط تنش شوری". فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 26 ،3 ، 1389، 397. magiran.com/p778936
A. Amini; M. Vahabzadeh; E. Majidi Heravan; D. Afiuni; M. T. Tabatabaei; M. H. Saberi; G. Lotfali Aineh; S. Z. Ravari. "Grain Yield Stability and Adaptability of Bread Wheat Genotypes Using Different Stability Indices under Salinity Stress Conditions", Seed and Plant Improvment Journal, 26, 3, 2010, 397. magiran.com/p778936
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال