ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر سید عزیر آرمن، امین تبعه ایزدی، فاطمه حسین پور، (1387). مثلث توسعه ی مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی در ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری، 5(3)، 107. magiran.com/p779663
Seyed Aziz Arman (Phd), Amin Tabae Ezadi (Msc), Fatemeh Hoseinpour (Msc), (2008). The Triangle of Financial Development, Economic Growth and International Trade in Iran: A Causation Analysis, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5(3), 107. magiran.com/p779663
دکتر سید عزیر آرمن، امین تبعه ایزدی، فاطمه حسین پور، مثلث توسعه ی مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1387؛ 5(3): 107. magiran.com/p779663
Seyed Aziz Arman (Phd), Amin Tabae Ezadi (Msc), Fatemeh Hoseinpour (Msc), The Triangle of Financial Development, Economic Growth and International Trade in Iran: A Causation Analysis, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2008; 5(3): 107. magiran.com/p779663
دکتر سید عزیر آرمن، امین تبعه ایزدی، فاطمه حسین پور، "مثلث توسعه ی مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی در ایران"، فصلنامه اقتصاد مقداری 5، شماره 3 (1387): 107. magiran.com/p779663
Seyed Aziz Arman (Phd), Amin Tabae Ezadi (Msc), Fatemeh Hoseinpour (Msc), "The Triangle of Financial Development, Economic Growth and International Trade in Iran: A Causation Analysis", Quarterly Journal of Quantitative Economics 5, no.3 (2008): 107. magiran.com/p779663
دکتر سید عزیر آرمن، امین تبعه ایزدی، فاطمه حسین پور، (1387). 'مثلث توسعه ی مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی در ایران'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 5(3)، صص.107. magiran.com/p779663
Seyed Aziz Arman (Phd), Amin Tabae Ezadi (Msc), Fatemeh Hoseinpour (Msc), (2008). 'The Triangle of Financial Development, Economic Growth and International Trade in Iran: A Causation Analysis', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5(3), pp.107. magiran.com/p779663
دکتر سید عزیر آرمن؛ امین تبعه ایزدی؛ فاطمه حسین پور. "مثلث توسعه ی مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی در ایران". فصلنامه اقتصاد مقداری، 5 ،3 ، 1387، 107. magiran.com/p779663
Seyed Aziz Arman (Phd); Amin Tabae Ezadi (Msc); Fatemeh Hoseinpour (Msc). "The Triangle of Financial Development, Economic Growth and International Trade in Iran: A Causation Analysis", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5, 3, 2008, 107. magiran.com/p779663
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال