ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر محمد واعظ، دکتر خدیجه نصرالهی، امیر جباری، (1387). بررسی سطح ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران با استفاده از گام تصادفی و VAR، فصلنامه اقتصاد مقداری، 5(3)، 161. magiran.com/p779665
Mohammad Vaez (Phd), Khadijeh Nasrollahi (Phd), Amir Jabbari (Msc), (2008). Determination of Optimum International Reserves Level of Central Bank of Iran Using Random Walk and VAR, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5(3), 161. magiran.com/p779665
دکتر محمد واعظ، دکتر خدیجه نصرالهی، امیر جباری، بررسی سطح ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران با استفاده از گام تصادفی و VAR. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1387؛ 5(3): 161. magiran.com/p779665
Mohammad Vaez (Phd), Khadijeh Nasrollahi (Phd), Amir Jabbari (Msc), Determination of Optimum International Reserves Level of Central Bank of Iran Using Random Walk and VAR, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2008; 5(3): 161. magiran.com/p779665
دکتر محمد واعظ، دکتر خدیجه نصرالهی، امیر جباری، "بررسی سطح ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران با استفاده از گام تصادفی و VAR"، فصلنامه اقتصاد مقداری 5، شماره 3 (1387): 161. magiran.com/p779665
Mohammad Vaez (Phd), Khadijeh Nasrollahi (Phd), Amir Jabbari (Msc), "Determination of Optimum International Reserves Level of Central Bank of Iran Using Random Walk and VAR", Quarterly Journal of Quantitative Economics 5, no.3 (2008): 161. magiran.com/p779665
دکتر محمد واعظ، دکتر خدیجه نصرالهی، امیر جباری، (1387). 'بررسی سطح ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران با استفاده از گام تصادفی و VAR'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 5(3)، صص.161. magiran.com/p779665
Mohammad Vaez (Phd), Khadijeh Nasrollahi (Phd), Amir Jabbari (Msc), (2008). 'Determination of Optimum International Reserves Level of Central Bank of Iran Using Random Walk and VAR', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5(3), pp.161. magiran.com/p779665
دکتر محمد واعظ؛ دکتر خدیجه نصرالهی؛ امیر جباری. "بررسی سطح ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران با استفاده از گام تصادفی و VAR". فصلنامه اقتصاد مقداری، 5 ،3 ، 1387، 161. magiran.com/p779665
Mohammad Vaez (Phd); Khadijeh Nasrollahi (Phd); Amir Jabbari (Msc). "Determination of Optimum International Reserves Level of Central Bank of Iran Using Random Walk and VAR", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5, 3, 2008, 161. magiran.com/p779665
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال