ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته بهمنش، هاجر پاشا، سیدعلی اصغر سفیدگر، علی اکبر مقدم نیا، آرزو ابراهیمی طوری، (1389). اثر لاوندر و کلوتریمازول بر رشد گونه های استاندارد کاندیدا آلبیکانس در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 12(3)، 26. magiran.com/p787272
F. Behmanesh (Msc), H. Pasha (Msc), S.A.A. Sefidgar (Phd), A.A. Moghadamnia (Phd), (2010). Lavender and Clotrimazol Effect on the Growth Standard Strains of C. Albicans in Vitro Conditions, Journal of Babol University of Medical Sciences, 12(3), 26. magiran.com/p787272
فرشته بهمنش، هاجر پاشا، سیدعلی اصغر سفیدگر، علی اکبر مقدم نیا، آرزو ابراهیمی طوری، اثر لاوندر و کلوتریمازول بر رشد گونه های استاندارد کاندیدا آلبیکانس در شرایط آزمایشگاهی (In vitro). مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1389؛ 12(3): 26. magiran.com/p787272
F. Behmanesh (Msc), H. Pasha (Msc), S.A.A. Sefidgar (Phd), A.A. Moghadamnia (Phd), Lavender and Clotrimazol Effect on the Growth Standard Strains of C. Albicans in Vitro Conditions, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2010; 12(3): 26. magiran.com/p787272
فرشته بهمنش، هاجر پاشا، سیدعلی اصغر سفیدگر، علی اکبر مقدم نیا، آرزو ابراهیمی طوری، "اثر لاوندر و کلوتریمازول بر رشد گونه های استاندارد کاندیدا آلبیکانس در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 12، شماره 3 (1389): 26. magiran.com/p787272
F. Behmanesh (Msc), H. Pasha (Msc), S.A.A. Sefidgar (Phd), A.A. Moghadamnia (Phd), "Lavender and Clotrimazol Effect on the Growth Standard Strains of C. Albicans in Vitro Conditions", Journal of Babol University of Medical Sciences 12, no.3 (2010): 26. magiran.com/p787272
فرشته بهمنش، هاجر پاشا، سیدعلی اصغر سفیدگر، علی اکبر مقدم نیا، آرزو ابراهیمی طوری، (1389). 'اثر لاوندر و کلوتریمازول بر رشد گونه های استاندارد کاندیدا آلبیکانس در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 12(3)، صص.26. magiran.com/p787272
F. Behmanesh (Msc), H. Pasha (Msc), S.A.A. Sefidgar (Phd), A.A. Moghadamnia (Phd), (2010). 'Lavender and Clotrimazol Effect on the Growth Standard Strains of C. Albicans in Vitro Conditions', Journal of Babol University of Medical Sciences, 12(3), pp.26. magiran.com/p787272
فرشته بهمنش؛ هاجر پاشا؛ سیدعلی اصغر سفیدگر؛ علی اکبر مقدم نیا؛ آرزو ابراهیمی طوری. "اثر لاوندر و کلوتریمازول بر رشد گونه های استاندارد کاندیدا آلبیکانس در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 12 ،3 ، 1389، 26. magiran.com/p787272
F. Behmanesh (Msc); H. Pasha (Msc); S.A.A. Sefidgar (Phd); A.A. Moghadamnia (Phd). "Lavender and Clotrimazol Effect on the Growth Standard Strains of C. Albicans in Vitro Conditions", Journal of Babol University of Medical Sciences, 12, 3, 2010, 26. magiran.com/p787272
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال