ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد طاهری، معصومه پورمحمدرضا یتجریشی، گیتا موللی، مهدی رهگذر، بهار عرشی، (1389). رابطه سبک دلبستگی مادران و بلوغ اجتماعی دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی (1387- دوره راهنمایی شهر شیراز سال تحصیلی 88)، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 13(2)، 29. magiran.com/p788044
Taheri M., Tajrishi M., Movallali G., Rahgozar M., Arshi B., (2010). Correlation between Mother's Attachment Style and Social Maturity of their Educable Mentally Retarded Sons in Shiraz's Secondary Schools (2008-2009), Hakim Health Systems research journal, 13(2), 29. magiran.com/p788044
محمد طاهری، معصومه پورمحمدرضا یتجریشی، گیتا موللی، مهدی رهگذر، بهار عرشی، رابطه سبک دلبستگی مادران و بلوغ اجتماعی دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی (1387- دوره راهنمایی شهر شیراز سال تحصیلی 88). مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1389؛ 13(2): 29. magiran.com/p788044
Taheri M., Tajrishi M., Movallali G., Rahgozar M., Arshi B., Correlation between Mother's Attachment Style and Social Maturity of their Educable Mentally Retarded Sons in Shiraz's Secondary Schools (2008-2009), Hakim Health Systems research journal, 2010; 13(2): 29. magiran.com/p788044
محمد طاهری، معصومه پورمحمدرضا یتجریشی، گیتا موللی، مهدی رهگذر، بهار عرشی، "رابطه سبک دلبستگی مادران و بلوغ اجتماعی دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی (1387- دوره راهنمایی شهر شیراز سال تحصیلی 88)"، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 13، شماره 2 (1389): 29. magiran.com/p788044
Taheri M., Tajrishi M., Movallali G., Rahgozar M., Arshi B., "Correlation between Mother's Attachment Style and Social Maturity of their Educable Mentally Retarded Sons in Shiraz's Secondary Schools (2008-2009)", Hakim Health Systems research journal 13, no.2 (2010): 29. magiran.com/p788044
محمد طاهری، معصومه پورمحمدرضا یتجریشی، گیتا موللی، مهدی رهگذر، بهار عرشی، (1389). 'رابطه سبک دلبستگی مادران و بلوغ اجتماعی دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی (1387- دوره راهنمایی شهر شیراز سال تحصیلی 88)'، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 13(2)، صص.29. magiran.com/p788044
Taheri M., Tajrishi M., Movallali G., Rahgozar M., Arshi B., (2010). 'Correlation between Mother's Attachment Style and Social Maturity of their Educable Mentally Retarded Sons in Shiraz's Secondary Schools (2008-2009)', Hakim Health Systems research journal, 13(2), pp.29. magiran.com/p788044
محمد طاهری؛ معصومه پورمحمدرضا یتجریشی؛ گیتا موللی؛ مهدی رهگذر؛ بهار عرشی. "رابطه سبک دلبستگی مادران و بلوغ اجتماعی دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی (1387- دوره راهنمایی شهر شیراز سال تحصیلی 88)". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 13 ،2 ، 1389، 29. magiran.com/p788044
Taheri M.; Tajrishi M.; Movallali G.; Rahgozar M.; Arshi B.. "Correlation between Mother's Attachment Style and Social Maturity of their Educable Mentally Retarded Sons in Shiraz's Secondary Schools (2008-2009)", Hakim Health Systems research journal, 13, 2, 2010, 29. magiran.com/p788044
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال