ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده نگار اسعدی، فاطمه بهدانی، محسن سید نوزادی، مهدی فرهادی، (1389). مقایسه تاثیر شاخص های محیط کار بر سلامت روانی پزشکان و پرستاران شاغل در بخش های اورژانس با سایر بخش های بیمارستان ها، نشریه اصول بهداشت روانی، 12(47)، 612. magiran.com/p789064
Seyedeh Negar Assadi, Fatemeh Behdani, Mohsen Seyed Nouzadi, Mehdi Farhadi, (2010). Comparison between the effect of work environment on mental health of physicians and nurses in Emergency departments and other departments of Mashhad university hospitals, Journal of Fundamentals of Mental Health, 12(47), 612. magiran.com/p789064
سیده نگار اسعدی، فاطمه بهدانی، محسن سید نوزادی، مهدی فرهادی، مقایسه تاثیر شاخص های محیط کار بر سلامت روانی پزشکان و پرستاران شاغل در بخش های اورژانس با سایر بخش های بیمارستان ها. نشریه اصول بهداشت روانی، 1389؛ 12(47): 612. magiran.com/p789064
Seyedeh Negar Assadi, Fatemeh Behdani, Mohsen Seyed Nouzadi, Mehdi Farhadi, Comparison between the effect of work environment on mental health of physicians and nurses in Emergency departments and other departments of Mashhad university hospitals, Journal of Fundamentals of Mental Health, 2010; 12(47): 612. magiran.com/p789064
سیده نگار اسعدی، فاطمه بهدانی، محسن سید نوزادی، مهدی فرهادی، "مقایسه تاثیر شاخص های محیط کار بر سلامت روانی پزشکان و پرستاران شاغل در بخش های اورژانس با سایر بخش های بیمارستان ها"، نشریه اصول بهداشت روانی 12، شماره 47 (1389): 612. magiran.com/p789064
Seyedeh Negar Assadi, Fatemeh Behdani, Mohsen Seyed Nouzadi, Mehdi Farhadi, "Comparison between the effect of work environment on mental health of physicians and nurses in Emergency departments and other departments of Mashhad university hospitals", Journal of Fundamentals of Mental Health 12, no.47 (2010): 612. magiran.com/p789064
سیده نگار اسعدی، فاطمه بهدانی، محسن سید نوزادی، مهدی فرهادی، (1389). 'مقایسه تاثیر شاخص های محیط کار بر سلامت روانی پزشکان و پرستاران شاغل در بخش های اورژانس با سایر بخش های بیمارستان ها'، نشریه اصول بهداشت روانی، 12(47)، صص.612. magiran.com/p789064
Seyedeh Negar Assadi, Fatemeh Behdani, Mohsen Seyed Nouzadi, Mehdi Farhadi, (2010). 'Comparison between the effect of work environment on mental health of physicians and nurses in Emergency departments and other departments of Mashhad university hospitals', Journal of Fundamentals of Mental Health, 12(47), pp.612. magiran.com/p789064
سیده نگار اسعدی؛ فاطمه بهدانی؛ محسن سید نوزادی؛ مهدی فرهادی. "مقایسه تاثیر شاخص های محیط کار بر سلامت روانی پزشکان و پرستاران شاغل در بخش های اورژانس با سایر بخش های بیمارستان ها". نشریه اصول بهداشت روانی، 12 ،47 ، 1389، 612. magiran.com/p789064
Seyedeh Negar Assadi; Fatemeh Behdani; Mohsen Seyed Nouzadi; Mehdi Farhadi. "Comparison between the effect of work environment on mental health of physicians and nurses in Emergency departments and other departments of Mashhad university hospitals", Journal of Fundamentals of Mental Health, 12, 47, 2010, 612. magiran.com/p789064
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال