ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اشرف لاجوردی، (1389). نقش کانونهای تفکر دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خط مشی های عمومی: پژوهشی بر مبنای روش کیو (Q)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 16(1)، 87. magiran.com/p792265
Ashraf Lajevardi, (2010). The Role of Think Tank Centers Authorized by the Ministry of Science, Research and Technology in Public Policies: A Research Based on Q Methodology, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 16(1), 87. magiran.com/p792265
اشرف لاجوردی، نقش کانونهای تفکر دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خط مشی های عمومی: پژوهشی بر مبنای روش کیو (Q). فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 1389؛ 16(1): 87. magiran.com/p792265
Ashraf Lajevardi, The Role of Think Tank Centers Authorized by the Ministry of Science, Research and Technology in Public Policies: A Research Based on Q Methodology, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 2010; 16(1): 87. magiran.com/p792265
اشرف لاجوردی، "نقش کانونهای تفکر دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خط مشی های عمومی: پژوهشی بر مبنای روش کیو (Q)"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 16، شماره 1 (1389): 87. magiran.com/p792265
Ashraf Lajevardi, "The Role of Think Tank Centers Authorized by the Ministry of Science, Research and Technology in Public Policies: A Research Based on Q Methodology", Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education 16, no.1 (2010): 87. magiran.com/p792265
اشرف لاجوردی، (1389). 'نقش کانونهای تفکر دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خط مشی های عمومی: پژوهشی بر مبنای روش کیو (Q)'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 16(1)، صص.87. magiran.com/p792265
Ashraf Lajevardi, (2010). 'The Role of Think Tank Centers Authorized by the Ministry of Science, Research and Technology in Public Policies: A Research Based on Q Methodology', Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 16(1), pp.87. magiran.com/p792265
اشرف لاجوردی. "نقش کانونهای تفکر دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خط مشی های عمومی: پژوهشی بر مبنای روش کیو (Q)". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 16 ،1 ، 1389، 87. magiran.com/p792265
Ashraf Lajevardi. "The Role of Think Tank Centers Authorized by the Ministry of Science, Research and Technology in Public Policies: A Research Based on Q Methodology", Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 16, 1, 2010, 87. magiran.com/p792265
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال