ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالقاسم فرهنگ، سیدعلی سیادت، حسین مولوی، رضا هویدا، (1389). بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مولفه های آن با یادگیری سازمانی در دانشگاه های دولتی جنوب شرق کشور، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 16(1)، 111. magiran.com/p792266
A. Farhang, Dr. S. A. Siadat, Dr. H. Molavi, Dr R. Hoveida, (2010). Study of Factoral Structure of Organizational Trust and its Indices Relation with Organizational Learning in Southeast Public Universities, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 16(1), 111. magiran.com/p792266
ابوالقاسم فرهنگ، سیدعلی سیادت، حسین مولوی، رضا هویدا، بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مولفه های آن با یادگیری سازمانی در دانشگاه های دولتی جنوب شرق کشور. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 1389؛ 16(1): 111. magiran.com/p792266
A. Farhang, Dr. S. A. Siadat, Dr. H. Molavi, Dr R. Hoveida, Study of Factoral Structure of Organizational Trust and its Indices Relation with Organizational Learning in Southeast Public Universities, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 2010; 16(1): 111. magiran.com/p792266
ابوالقاسم فرهنگ، سیدعلی سیادت، حسین مولوی، رضا هویدا، "بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مولفه های آن با یادگیری سازمانی در دانشگاه های دولتی جنوب شرق کشور"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 16، شماره 1 (1389): 111. magiran.com/p792266
A. Farhang, Dr. S. A. Siadat, Dr. H. Molavi, Dr R. Hoveida, "Study of Factoral Structure of Organizational Trust and its Indices Relation with Organizational Learning in Southeast Public Universities", Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education 16, no.1 (2010): 111. magiran.com/p792266
ابوالقاسم فرهنگ، سیدعلی سیادت، حسین مولوی، رضا هویدا، (1389). 'بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مولفه های آن با یادگیری سازمانی در دانشگاه های دولتی جنوب شرق کشور'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 16(1)، صص.111. magiran.com/p792266
A. Farhang, Dr. S. A. Siadat, Dr. H. Molavi, Dr R. Hoveida, (2010). 'Study of Factoral Structure of Organizational Trust and its Indices Relation with Organizational Learning in Southeast Public Universities', Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 16(1), pp.111. magiran.com/p792266
ابوالقاسم فرهنگ؛ سیدعلی سیادت؛ حسین مولوی؛ رضا هویدا. "بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مولفه های آن با یادگیری سازمانی در دانشگاه های دولتی جنوب شرق کشور". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 16 ،1 ، 1389، 111. magiran.com/p792266
A. Farhang; Dr. S. A. Siadat; Dr. H. Molavi; Dr R. Hoveida. "Study of Factoral Structure of Organizational Trust and its Indices Relation with Organizational Learning in Southeast Public Universities", Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 16, 1, 2010, 111. magiran.com/p792266
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال