ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آبتین عبادی عموقین، حمیدرضا سنایی پور، عبدالرضا مقدسی، علی کارگری، (1389). مدل سازی تراوش گاز در غشای پلیمری صفحه ای تخت، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 2(1)، 37. magiran.com/p796520
Abtin Ebadi Amooghin, Hamidreza Sanaeepur, Abdolreza Moghadassi, Ali Kargari, (2010). Gas Permeation Modeling in a Flat Sheet Polymeric Membrane, Journal of separation science and engineering, 2(1), 37. magiran.com/p796520
آبتین عبادی عموقین، حمیدرضا سنایی پور، عبدالرضا مقدسی، علی کارگری، مدل سازی تراوش گاز در غشای پلیمری صفحه ای تخت. نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 1389؛ 2(1): 37. magiran.com/p796520
Abtin Ebadi Amooghin, Hamidreza Sanaeepur, Abdolreza Moghadassi, Ali Kargari, Gas Permeation Modeling in a Flat Sheet Polymeric Membrane, Journal of separation science and engineering, 2010; 2(1): 37. magiran.com/p796520
آبتین عبادی عموقین، حمیدرضا سنایی پور، عبدالرضا مقدسی، علی کارگری، "مدل سازی تراوش گاز در غشای پلیمری صفحه ای تخت"، نشریه علوم و مهندسی جداسازی 2، شماره 1 (1389): 37. magiran.com/p796520
Abtin Ebadi Amooghin, Hamidreza Sanaeepur, Abdolreza Moghadassi, Ali Kargari, "Gas Permeation Modeling in a Flat Sheet Polymeric Membrane", Journal of separation science and engineering 2, no.1 (2010): 37. magiran.com/p796520
آبتین عبادی عموقین، حمیدرضا سنایی پور، عبدالرضا مقدسی، علی کارگری، (1389). 'مدل سازی تراوش گاز در غشای پلیمری صفحه ای تخت'، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 2(1)، صص.37. magiran.com/p796520
Abtin Ebadi Amooghin, Hamidreza Sanaeepur, Abdolreza Moghadassi, Ali Kargari, (2010). 'Gas Permeation Modeling in a Flat Sheet Polymeric Membrane', Journal of separation science and engineering, 2(1), pp.37. magiran.com/p796520
آبتین عبادی عموقین؛ حمیدرضا سنایی پور؛ عبدالرضا مقدسی؛ علی کارگری. "مدل سازی تراوش گاز در غشای پلیمری صفحه ای تخت". نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 2 ،1 ، 1389، 37. magiran.com/p796520
Abtin Ebadi Amooghin; Hamidreza Sanaeepur; Abdolreza Moghadassi; Ali Kargari. "Gas Permeation Modeling in a Flat Sheet Polymeric Membrane", Journal of separation science and engineering, 2, 1, 2010, 37. magiran.com/p796520
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال