ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محسن صفوی، حامد معصومی، سید سعید میریان، محمود تبریزچی، (1389). جداسازی اتوماتیک انواع رزین های پلاستیک به روش الگوریتم مشتق مرتبه ی دوم بر مبنای طیف سنجی بازتابشی NIR، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 2(1)، 85. magiran.com/p796525
Seyed Mohsen Safavi, Hamed Masoumi, Seyed Saeid Mirian, Mahmoud Tabrizchi, (2010). Automated Separation of Plastic Resins Types by the Second Order Derivative Method Based on NIR Reflectance Spectroscopy, Journal of separation science and engineering, 2(1), 85. magiran.com/p796525
سید محسن صفوی، حامد معصومی، سید سعید میریان، محمود تبریزچی، جداسازی اتوماتیک انواع رزین های پلاستیک به روش الگوریتم مشتق مرتبه ی دوم بر مبنای طیف سنجی بازتابشی NIR. نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 1389؛ 2(1): 85. magiran.com/p796525
Seyed Mohsen Safavi, Hamed Masoumi, Seyed Saeid Mirian, Mahmoud Tabrizchi, Automated Separation of Plastic Resins Types by the Second Order Derivative Method Based on NIR Reflectance Spectroscopy, Journal of separation science and engineering, 2010; 2(1): 85. magiran.com/p796525
سید محسن صفوی، حامد معصومی، سید سعید میریان، محمود تبریزچی، "جداسازی اتوماتیک انواع رزین های پلاستیک به روش الگوریتم مشتق مرتبه ی دوم بر مبنای طیف سنجی بازتابشی NIR"، نشریه علوم و مهندسی جداسازی 2، شماره 1 (1389): 85. magiran.com/p796525
Seyed Mohsen Safavi, Hamed Masoumi, Seyed Saeid Mirian, Mahmoud Tabrizchi, "Automated Separation of Plastic Resins Types by the Second Order Derivative Method Based on NIR Reflectance Spectroscopy", Journal of separation science and engineering 2, no.1 (2010): 85. magiran.com/p796525
سید محسن صفوی، حامد معصومی، سید سعید میریان، محمود تبریزچی، (1389). 'جداسازی اتوماتیک انواع رزین های پلاستیک به روش الگوریتم مشتق مرتبه ی دوم بر مبنای طیف سنجی بازتابشی NIR'، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 2(1)، صص.85. magiran.com/p796525
Seyed Mohsen Safavi, Hamed Masoumi, Seyed Saeid Mirian, Mahmoud Tabrizchi, (2010). 'Automated Separation of Plastic Resins Types by the Second Order Derivative Method Based on NIR Reflectance Spectroscopy', Journal of separation science and engineering, 2(1), pp.85. magiran.com/p796525
سید محسن صفوی؛ حامد معصومی؛ سید سعید میریان؛ محمود تبریزچی. "جداسازی اتوماتیک انواع رزین های پلاستیک به روش الگوریتم مشتق مرتبه ی دوم بر مبنای طیف سنجی بازتابشی NIR". نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 2 ،1 ، 1389، 85. magiran.com/p796525
Seyed Mohsen Safavi; Hamed Masoumi; Seyed Saeid Mirian; Mahmoud Tabrizchi. "Automated Separation of Plastic Resins Types by the Second Order Derivative Method Based on NIR Reflectance Spectroscopy", Journal of separation science and engineering, 2, 1, 2010, 85. magiran.com/p796525
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال