ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید بهار، ابوالفضل طاهرپور، (1389). ارزیابی رفتار دینامیکی غیر خطی یک قاب خمشی 16 طبقه بتنی تحت شتاب نگاشت های تولید شده با تبدیل موجک، مجله مهندسی عمران شریف، 26(1)، 37-47. magiran.com/p798425
Omid Bahar, (2010). Evaluation of nonlinear dynamic behavior of a class 16 concrete frame under accelerograms generated wavelet transform, Sharif Journal Civil Engineering, 26(1), 37-47. magiran.com/p798425
امید بهار، ابوالفضل طاهرپور، ارزیابی رفتار دینامیکی غیر خطی یک قاب خمشی 16 طبقه بتنی تحت شتاب نگاشت های تولید شده با تبدیل موجک. مجله مهندسی عمران شریف، 1389؛ 26(1): 37-47. magiran.com/p798425
Omid Bahar, Evaluation of nonlinear dynamic behavior of a class 16 concrete frame under accelerograms generated wavelet transform, Sharif Journal Civil Engineering, 2010; 26(1): 37-47. magiran.com/p798425
امید بهار، ابوالفضل طاهرپور، "ارزیابی رفتار دینامیکی غیر خطی یک قاب خمشی 16 طبقه بتنی تحت شتاب نگاشت های تولید شده با تبدیل موجک"، مجله مهندسی عمران شریف 26، شماره 1 (1389): 37-47. magiran.com/p798425
Omid Bahar, "Evaluation of nonlinear dynamic behavior of a class 16 concrete frame under accelerograms generated wavelet transform", Sharif Journal Civil Engineering 26, no.1 (2010): 37-47. magiran.com/p798425
امید بهار، ابوالفضل طاهرپور، (1389). 'ارزیابی رفتار دینامیکی غیر خطی یک قاب خمشی 16 طبقه بتنی تحت شتاب نگاشت های تولید شده با تبدیل موجک'، مجله مهندسی عمران شریف، 26(1)، صص.37-47. magiran.com/p798425
Omid Bahar, (2010). 'Evaluation of nonlinear dynamic behavior of a class 16 concrete frame under accelerograms generated wavelet transform', Sharif Journal Civil Engineering, 26(1), pp.37-47. magiran.com/p798425
امید بهار؛ ابوالفضل طاهرپور. "ارزیابی رفتار دینامیکی غیر خطی یک قاب خمشی 16 طبقه بتنی تحت شتاب نگاشت های تولید شده با تبدیل موجک". مجله مهندسی عمران شریف، 26 ،1 ، 1389، 37-47. magiran.com/p798425
Omid Bahar. "Evaluation of nonlinear dynamic behavior of a class 16 concrete frame under accelerograms generated wavelet transform", Sharif Journal Civil Engineering, 26, 1, 2010, 37-47. magiran.com/p798425
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال