ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباسعلی وفایی، سیده کوثر رهبان، (1389). بررسی چند شگرد صرفی ادبی ساز زبان در سروده های بیدل دهلوی، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 43، 63. magiran.com/p798824
Abbas Ali Vafaei, Seyyedeh Kosar Rohban, (2010). Some Morphologic Review of Literary Language in the Verses of Bidel Dehlavi Numeric Dependents, Compounds, and Bideli's Derivations, Literary Text Research, 43, 63. magiran.com/p798824
عباسعلی وفایی، سیده کوثر رهبان، بررسی چند شگرد صرفی ادبی ساز زبان در سروده های بیدل دهلوی. فصلنامه متن پژوهی ادبی، 1389؛ 43: 63. magiran.com/p798824
Abbas Ali Vafaei, Seyyedeh Kosar Rohban, Some Morphologic Review of Literary Language in the Verses of Bidel Dehlavi Numeric Dependents, Compounds, and Bideli's Derivations, Literary Text Research, 2010; 43: 63. magiran.com/p798824
عباسعلی وفایی، سیده کوثر رهبان، "بررسی چند شگرد صرفی ادبی ساز زبان در سروده های بیدل دهلوی"، فصلنامه متن پژوهی ادبی ،43 (1389): 63. magiran.com/p798824
Abbas Ali Vafaei, Seyyedeh Kosar Rohban, "Some Morphologic Review of Literary Language in the Verses of Bidel Dehlavi Numeric Dependents, Compounds, and Bideli's Derivations", Literary Text Research no. 43 (2010): 63. magiran.com/p798824
عباسعلی وفایی، سیده کوثر رهبان، (1389). 'بررسی چند شگرد صرفی ادبی ساز زبان در سروده های بیدل دهلوی'، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 43، صص.63. magiran.com/p798824
Abbas Ali Vafaei, Seyyedeh Kosar Rohban, (2010). 'Some Morphologic Review of Literary Language in the Verses of Bidel Dehlavi Numeric Dependents, Compounds, and Bideli's Derivations', Literary Text Research, 43, pp.63. magiran.com/p798824
عباسعلی وفایی؛ سیده کوثر رهبان. "بررسی چند شگرد صرفی ادبی ساز زبان در سروده های بیدل دهلوی". فصلنامه متن پژوهی ادبی، 43 ، 1389، 63. magiran.com/p798824
Abbas Ali Vafaei; Seyyedeh Kosar Rohban. "Some Morphologic Review of Literary Language in the Verses of Bidel Dehlavi Numeric Dependents, Compounds, and Bideli's Derivations", Literary Text Research, 43, 2010, 63. magiran.com/p798824
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال