ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدباقر میرزایی حصاریان، (1389). ترکیبات فعلی همراه با «قراردادن/ قرارگرفتن» در فارسی، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 43، 115. magiran.com/p798826
Mohammad Bagher Mirzaei Hesarian, (2010). Compounds Accompanied by the Word Verbs of Qarâr Dâdan and Qarâr Gereftan " Put down and Set up" in Persian, Literary Text Research, 43, 115. magiran.com/p798826
محمدباقر میرزایی حصاریان، ترکیبات فعلی همراه با «قراردادن/ قرارگرفتن» در فارسی. فصلنامه متن پژوهی ادبی، 1389؛ 43: 115. magiran.com/p798826
Mohammad Bagher Mirzaei Hesarian, Compounds Accompanied by the Word Verbs of Qarâr Dâdan and Qarâr Gereftan " Put down and Set up" in Persian, Literary Text Research, 2010; 43: 115. magiran.com/p798826
محمدباقر میرزایی حصاریان، "ترکیبات فعلی همراه با «قراردادن/ قرارگرفتن» در فارسی"، فصلنامه متن پژوهی ادبی ،43 (1389): 115. magiran.com/p798826
Mohammad Bagher Mirzaei Hesarian, "Compounds Accompanied by the Word Verbs of Qarâr Dâdan and Qarâr Gereftan " Put down and Set up" in Persian", Literary Text Research no. 43 (2010): 115. magiran.com/p798826
محمدباقر میرزایی حصاریان، (1389). 'ترکیبات فعلی همراه با «قراردادن/ قرارگرفتن» در فارسی'، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 43، صص.115. magiran.com/p798826
Mohammad Bagher Mirzaei Hesarian, (2010). 'Compounds Accompanied by the Word Verbs of Qarâr Dâdan and Qarâr Gereftan " Put down and Set up" in Persian', Literary Text Research, 43, pp.115. magiran.com/p798826
محمدباقر میرزایی حصاریان. "ترکیبات فعلی همراه با «قراردادن/ قرارگرفتن» در فارسی". فصلنامه متن پژوهی ادبی، 43 ، 1389، 115. magiran.com/p798826
Mohammad Bagher Mirzaei Hesarian. "Compounds Accompanied by the Word Verbs of Qarâr Dâdan and Qarâr Gereftan " Put down and Set up" in Persian", Literary Text Research, 43, 2010, 115. magiran.com/p798826
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال