ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیمان اخوان، میرعلی سیدنقوی، مرتضی سلطانی نوه، طالب اسدی کرم، (1388). توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری: مطالعه موردی یک سازمان غیر انتفاعی، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 6(15)، 115. magiran.com/p801273
Peyman Akhavan, Mir Ali Seyed Naghavi, Morteza Soltani Noh, Taleb Asadi Karam, (2010). Developing a Comprehensive Model of Measurement for Intellectual Capital: Case Study of a Profit Organization, Journal of Industrial Management Studies, 6(15), 115. magiran.com/p801273
پیمان اخوان، میرعلی سیدنقوی، مرتضی سلطانی نوه، طالب اسدی کرم، توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری: مطالعه موردی یک سازمان غیر انتفاعی. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1388؛ 6(15): 115. magiran.com/p801273
Peyman Akhavan, Mir Ali Seyed Naghavi, Morteza Soltani Noh, Taleb Asadi Karam, Developing a Comprehensive Model of Measurement for Intellectual Capital: Case Study of a Profit Organization, Journal of Industrial Management Studies, 2010; 6(15): 115. magiran.com/p801273
پیمان اخوان، میرعلی سیدنقوی، مرتضی سلطانی نوه، طالب اسدی کرم، "توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری: مطالعه موردی یک سازمان غیر انتفاعی"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 6، شماره 15 (1388): 115. magiran.com/p801273
Peyman Akhavan, Mir Ali Seyed Naghavi, Morteza Soltani Noh, Taleb Asadi Karam, "Developing a Comprehensive Model of Measurement for Intellectual Capital: Case Study of a Profit Organization", Journal of Industrial Management Studies 6, no.15 (2010): 115. magiran.com/p801273
پیمان اخوان، میرعلی سیدنقوی، مرتضی سلطانی نوه، طالب اسدی کرم، (1388). 'توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری: مطالعه موردی یک سازمان غیر انتفاعی'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 6(15)، صص.115. magiran.com/p801273
Peyman Akhavan, Mir Ali Seyed Naghavi, Morteza Soltani Noh, Taleb Asadi Karam, (2010). 'Developing a Comprehensive Model of Measurement for Intellectual Capital: Case Study of a Profit Organization', Journal of Industrial Management Studies, 6(15), pp.115. magiran.com/p801273
پیمان اخوان؛ میرعلی سیدنقوی؛ مرتضی سلطانی نوه؛ طالب اسدی کرم. "توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری: مطالعه موردی یک سازمان غیر انتفاعی". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 6 ،15 ، 1388، 115. magiran.com/p801273
Peyman Akhavan; Mir Ali Seyed Naghavi; Morteza Soltani Noh; Taleb Asadi Karam. "Developing a Comprehensive Model of Measurement for Intellectual Capital: Case Study of a Profit Organization", Journal of Industrial Management Studies, 6, 15, 2010, 115. magiran.com/p801273
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال