ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی نجاتی کلاته، وحید ابراهیم زاده اردستانی1 ابراهیم شاهین، سید هانی متولی عنبران، شهاب قمی، احسان جوان، (1388). مدل سازی وارون دوبعدی غیرخطی داده های گرانی سنجی منطقه مغان با استفاده از روش مارکوارت- لونبرگ، فصلنامه علوم زمین، 19(74)، 13. magiran.com/p801757
A. Nejati Kalate, V. Ebrahimzadeh Ardestani, E. Shahin, S. H. Motavalli Anbaran, Sh. Ghomi, E. Javan, (2010). 2-D Non-Linear Inverse Modeling of Moghan Area Using Levenberg-Marquardt's Method, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(74), 13. magiran.com/p801757
علی نجاتی کلاته، وحید ابراهیم زاده اردستانی1 ابراهیم شاهین، سید هانی متولی عنبران، شهاب قمی، احسان جوان، مدل سازی وارون دوبعدی غیرخطی داده های گرانی سنجی منطقه مغان با استفاده از روش مارکوارت- لونبرگ. فصلنامه علوم زمین، 1388؛ 19(74): 13. magiran.com/p801757
A. Nejati Kalate, V. Ebrahimzadeh Ardestani, E. Shahin, S. H. Motavalli Anbaran, Sh. Ghomi, E. Javan, 2-D Non-Linear Inverse Modeling of Moghan Area Using Levenberg-Marquardt's Method, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2010; 19(74): 13. magiran.com/p801757
علی نجاتی کلاته، وحید ابراهیم زاده اردستانی1 ابراهیم شاهین، سید هانی متولی عنبران، شهاب قمی، احسان جوان، "مدل سازی وارون دوبعدی غیرخطی داده های گرانی سنجی منطقه مغان با استفاده از روش مارکوارت- لونبرگ"، فصلنامه علوم زمین 19، شماره 74 (1388): 13. magiran.com/p801757
A. Nejati Kalate, V. Ebrahimzadeh Ardestani, E. Shahin, S. H. Motavalli Anbaran, Sh. Ghomi, E. Javan, "2-D Non-Linear Inverse Modeling of Moghan Area Using Levenberg-Marquardt's Method", Geosciences Scientific Quarterly Journal 19, no.74 (2010): 13. magiran.com/p801757
علی نجاتی کلاته، وحید ابراهیم زاده اردستانی1 ابراهیم شاهین، سید هانی متولی عنبران، شهاب قمی، احسان جوان، (1388). 'مدل سازی وارون دوبعدی غیرخطی داده های گرانی سنجی منطقه مغان با استفاده از روش مارکوارت- لونبرگ'، فصلنامه علوم زمین، 19(74)، صص.13. magiran.com/p801757
A. Nejati Kalate, V. Ebrahimzadeh Ardestani, E. Shahin, S. H. Motavalli Anbaran, Sh. Ghomi, E. Javan, (2010). '2-D Non-Linear Inverse Modeling of Moghan Area Using Levenberg-Marquardt's Method', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(74), pp.13. magiran.com/p801757
علی نجاتی کلاته؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی1 ابراهیم شاهین؛ سید هانی متولی عنبران؛ شهاب قمی؛ احسان جوان. "مدل سازی وارون دوبعدی غیرخطی داده های گرانی سنجی منطقه مغان با استفاده از روش مارکوارت- لونبرگ". فصلنامه علوم زمین، 19 ،74 ، 1388، 13. magiran.com/p801757
A. Nejati Kalate; V. Ebrahimzadeh Ardestani; E. Shahin; S. H. Motavalli Anbaran; Sh. Ghomi; E. Javan. "2-D Non-Linear Inverse Modeling of Moghan Area Using Levenberg-Marquardt's Method", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19, 74, 2010, 13. magiran.com/p801757
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال