ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالحسین امینی، مجید شاه حسینی، علی محمدی، مصطفی شهرابی، (1388). ویژگی های رسوب شناسی و منشا نهشته های دریاچه ارومیه درحاشیه بزرگراه شهید کلانتری، فصلنامه علوم زمین، 19(74)، 57. magiran.com/p801763
A. Amini, M. Shahosseini, A. Mohammadi, M. Shahrabi, (2010). Sedimentological Characteristics and Origin of Urmia Lake Deposits Along the Shahid-Kalantari Highway, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(74), 57. magiran.com/p801763
عبدالحسین امینی، مجید شاه حسینی، علی محمدی، مصطفی شهرابی، ویژگی های رسوب شناسی و منشا نهشته های دریاچه ارومیه درحاشیه بزرگراه شهید کلانتری. فصلنامه علوم زمین، 1388؛ 19(74): 57. magiran.com/p801763
A. Amini, M. Shahosseini, A. Mohammadi, M. Shahrabi, Sedimentological Characteristics and Origin of Urmia Lake Deposits Along the Shahid-Kalantari Highway, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2010; 19(74): 57. magiran.com/p801763
عبدالحسین امینی، مجید شاه حسینی، علی محمدی، مصطفی شهرابی، "ویژگی های رسوب شناسی و منشا نهشته های دریاچه ارومیه درحاشیه بزرگراه شهید کلانتری"، فصلنامه علوم زمین 19، شماره 74 (1388): 57. magiran.com/p801763
A. Amini, M. Shahosseini, A. Mohammadi, M. Shahrabi, "Sedimentological Characteristics and Origin of Urmia Lake Deposits Along the Shahid-Kalantari Highway", Geosciences Scientific Quarterly Journal 19, no.74 (2010): 57. magiran.com/p801763
عبدالحسین امینی، مجید شاه حسینی، علی محمدی، مصطفی شهرابی، (1388). 'ویژگی های رسوب شناسی و منشا نهشته های دریاچه ارومیه درحاشیه بزرگراه شهید کلانتری'، فصلنامه علوم زمین، 19(74)، صص.57. magiran.com/p801763
A. Amini, M. Shahosseini, A. Mohammadi, M. Shahrabi, (2010). 'Sedimentological Characteristics and Origin of Urmia Lake Deposits Along the Shahid-Kalantari Highway', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(74), pp.57. magiran.com/p801763
عبدالحسین امینی؛ مجید شاه حسینی؛ علی محمدی؛ مصطفی شهرابی. "ویژگی های رسوب شناسی و منشا نهشته های دریاچه ارومیه درحاشیه بزرگراه شهید کلانتری". فصلنامه علوم زمین، 19 ،74 ، 1388، 57. magiran.com/p801763
A. Amini; M. Shahosseini; A. Mohammadi; M. Shahrabi. "Sedimentological Characteristics and Origin of Urmia Lake Deposits Along the Shahid-Kalantari Highway", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19, 74, 2010, 57. magiran.com/p801763
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال