ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد قاسم آیت، علی مظفری، (1388). معرفی روش حفاری جدید کوپراد (COPROD) و مقایسه این روش با دیگر روش های حفاری تولیدی مرسوم در معادن روباز، با بررسی امکان کاربرد آن در معادن ایران، فصلنامه علوم زمین، 19(74)، 143. magiran.com/p801805
M. G. Ayat, A. Mozafari, (2010). Introduction of the new (COPROD) Drilling Method and it's Comparison with other Conventional Production Drilling in Surface Mines, with the Investigation of its Applicability in Iran Mines., Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(74), 143. magiran.com/p801805
محمد قاسم آیت، علی مظفری، معرفی روش حفاری جدید کوپراد (COPROD) و مقایسه این روش با دیگر روش های حفاری تولیدی مرسوم در معادن روباز، با بررسی امکان کاربرد آن در معادن ایران. فصلنامه علوم زمین، 1388؛ 19(74): 143. magiran.com/p801805
M. G. Ayat, A. Mozafari, Introduction of the new (COPROD) Drilling Method and it's Comparison with other Conventional Production Drilling in Surface Mines, with the Investigation of its Applicability in Iran Mines., Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2010; 19(74): 143. magiran.com/p801805
محمد قاسم آیت، علی مظفری، "معرفی روش حفاری جدید کوپراد (COPROD) و مقایسه این روش با دیگر روش های حفاری تولیدی مرسوم در معادن روباز، با بررسی امکان کاربرد آن در معادن ایران"، فصلنامه علوم زمین 19، شماره 74 (1388): 143. magiran.com/p801805
M. G. Ayat, A. Mozafari, "Introduction of the new (COPROD) Drilling Method and it's Comparison with other Conventional Production Drilling in Surface Mines, with the Investigation of its Applicability in Iran Mines.", Geosciences Scientific Quarterly Journal 19, no.74 (2010): 143. magiran.com/p801805
محمد قاسم آیت، علی مظفری، (1388). 'معرفی روش حفاری جدید کوپراد (COPROD) و مقایسه این روش با دیگر روش های حفاری تولیدی مرسوم در معادن روباز، با بررسی امکان کاربرد آن در معادن ایران'، فصلنامه علوم زمین، 19(74)، صص.143. magiran.com/p801805
M. G. Ayat, A. Mozafari, (2010). 'Introduction of the new (COPROD) Drilling Method and it's Comparison with other Conventional Production Drilling in Surface Mines, with the Investigation of its Applicability in Iran Mines.', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(74), pp.143. magiran.com/p801805
محمد قاسم آیت؛ علی مظفری. "معرفی روش حفاری جدید کوپراد (COPROD) و مقایسه این روش با دیگر روش های حفاری تولیدی مرسوم در معادن روباز، با بررسی امکان کاربرد آن در معادن ایران". فصلنامه علوم زمین، 19 ،74 ، 1388، 143. magiran.com/p801805
M. G. Ayat; A. Mozafari. "Introduction of the new (COPROD) Drilling Method and it's Comparison with other Conventional Production Drilling in Surface Mines, with the Investigation of its Applicability in Iran Mines.", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19, 74, 2010, 143. magiran.com/p801805
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال