ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جهانبخش دانشیان، داریوش باغبانی، خسرو خسروتهرانی، لیلا فضلی، (1388). زیست چینه نگاری روزن بران نهشته های سازند گورپی و سازند ایلام در خاور بندر کنگان و چاه ایوان در خلیج فارس، فصلنامه علوم زمین، 19(74)، 157. magiran.com/p801807
J. Daneshian, D. Baghbani, Kh. Khosrow- Tehrani, L. Fazli, (2010). Foraminiferal Biostratigraphy of the Gurpi and Ilam Formations in East of Kangan Port and Ivan well in Persian Gulf, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(74), 157. magiran.com/p801807
جهانبخش دانشیان، داریوش باغبانی، خسرو خسروتهرانی، لیلا فضلی، زیست چینه نگاری روزن بران نهشته های سازند گورپی و سازند ایلام در خاور بندر کنگان و چاه ایوان در خلیج فارس. فصلنامه علوم زمین، 1388؛ 19(74): 157. magiran.com/p801807
J. Daneshian, D. Baghbani, Kh. Khosrow- Tehrani, L. Fazli, Foraminiferal Biostratigraphy of the Gurpi and Ilam Formations in East of Kangan Port and Ivan well in Persian Gulf, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2010; 19(74): 157. magiran.com/p801807
جهانبخش دانشیان، داریوش باغبانی، خسرو خسروتهرانی، لیلا فضلی، "زیست چینه نگاری روزن بران نهشته های سازند گورپی و سازند ایلام در خاور بندر کنگان و چاه ایوان در خلیج فارس"، فصلنامه علوم زمین 19، شماره 74 (1388): 157. magiran.com/p801807
J. Daneshian, D. Baghbani, Kh. Khosrow- Tehrani, L. Fazli, "Foraminiferal Biostratigraphy of the Gurpi and Ilam Formations in East of Kangan Port and Ivan well in Persian Gulf", Geosciences Scientific Quarterly Journal 19, no.74 (2010): 157. magiran.com/p801807
جهانبخش دانشیان، داریوش باغبانی، خسرو خسروتهرانی، لیلا فضلی، (1388). 'زیست چینه نگاری روزن بران نهشته های سازند گورپی و سازند ایلام در خاور بندر کنگان و چاه ایوان در خلیج فارس'، فصلنامه علوم زمین، 19(74)، صص.157. magiran.com/p801807
J. Daneshian, D. Baghbani, Kh. Khosrow- Tehrani, L. Fazli, (2010). 'Foraminiferal Biostratigraphy of the Gurpi and Ilam Formations in East of Kangan Port and Ivan well in Persian Gulf', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(74), pp.157. magiran.com/p801807
جهانبخش دانشیان؛ داریوش باغبانی؛ خسرو خسروتهرانی؛ لیلا فضلی. "زیست چینه نگاری روزن بران نهشته های سازند گورپی و سازند ایلام در خاور بندر کنگان و چاه ایوان در خلیج فارس". فصلنامه علوم زمین، 19 ،74 ، 1388، 157. magiran.com/p801807
J. Daneshian; D. Baghbani; Kh. Khosrow- Tehrani; L. Fazli. "Foraminiferal Biostratigraphy of the Gurpi and Ilam Formations in East of Kangan Port and Ivan well in Persian Gulf", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19, 74, 2010, 157. magiran.com/p801807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال