ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین غیاثیان، سهیل قره، حسین صالح زاده، رزا رسولی، ایرج رحمانی، (1388). بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تاثیر المان های تسلیح در بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک، فصلنامه علوم زمین، 19(74)، 163. magiran.com/p801808
H. Ghiassian, S. Ghareh, H. Salehzadeh, R. Rasooli, I. Rahmani, (2010). Experimental and Analytical Study on the Effects of Reinforcement Elements in the Improvement Soil Geotechnical Properties, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(74), 163. magiran.com/p801808
حسین غیاثیان، سهیل قره، حسین صالح زاده، رزا رسولی، ایرج رحمانی، بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تاثیر المان های تسلیح در بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک. فصلنامه علوم زمین، 1388؛ 19(74): 163. magiran.com/p801808
H. Ghiassian, S. Ghareh, H. Salehzadeh, R. Rasooli, I. Rahmani, Experimental and Analytical Study on the Effects of Reinforcement Elements in the Improvement Soil Geotechnical Properties, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2010; 19(74): 163. magiran.com/p801808
حسین غیاثیان، سهیل قره، حسین صالح زاده، رزا رسولی، ایرج رحمانی، "بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تاثیر المان های تسلیح در بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک"، فصلنامه علوم زمین 19، شماره 74 (1388): 163. magiran.com/p801808
H. Ghiassian, S. Ghareh, H. Salehzadeh, R. Rasooli, I. Rahmani, "Experimental and Analytical Study on the Effects of Reinforcement Elements in the Improvement Soil Geotechnical Properties", Geosciences Scientific Quarterly Journal 19, no.74 (2010): 163. magiran.com/p801808
حسین غیاثیان، سهیل قره، حسین صالح زاده، رزا رسولی، ایرج رحمانی، (1388). 'بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تاثیر المان های تسلیح در بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک'، فصلنامه علوم زمین، 19(74)، صص.163. magiran.com/p801808
H. Ghiassian, S. Ghareh, H. Salehzadeh, R. Rasooli, I. Rahmani, (2010). 'Experimental and Analytical Study on the Effects of Reinforcement Elements in the Improvement Soil Geotechnical Properties', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(74), pp.163. magiran.com/p801808
حسین غیاثیان؛ سهیل قره؛ حسین صالح زاده؛ رزا رسولی؛ ایرج رحمانی. "بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تاثیر المان های تسلیح در بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک". فصلنامه علوم زمین، 19 ،74 ، 1388، 163. magiran.com/p801808
H. Ghiassian; S. Ghareh; H. Salehzadeh; R. Rasooli; I. Rahmani. "Experimental and Analytical Study on the Effects of Reinforcement Elements in the Improvement Soil Geotechnical Properties", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19, 74, 2010, 163. magiran.com/p801808
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال