ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ثمین سادات حسینی فرهنگی، استفان وینتر، غلامحسین مصاحبی، مینا کوهی حبیبی، نورالدین هابیلی، (1389). مقایسه خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ویروس رگه ای توتون (Tobacco streak virus) جدا شده از مزارع آفتابگردان ایران با جدایه های هندی و سودانی، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 41(1)، 41. magiran.com/p803413
, (2010). A Comparison of Biological and Molecular Characterization of Sudanese-Faba Bean, Indian and Iranian-Sunflower Tobacco streak Virus Isolates, Iranian Journal of Plant Protection Science, 41(1), 41. magiran.com/p803413
ثمین سادات حسینی فرهنگی، استفان وینتر، غلامحسین مصاحبی، مینا کوهی حبیبی، نورالدین هابیلی، مقایسه خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ویروس رگه ای توتون (Tobacco streak virus) جدا شده از مزارع آفتابگردان ایران با جدایه های هندی و سودانی. مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 1389؛ 41(1): 41. magiran.com/p803413
, A Comparison of Biological and Molecular Characterization of Sudanese-Faba Bean, Indian and Iranian-Sunflower Tobacco streak Virus Isolates, Iranian Journal of Plant Protection Science, 2010; 41(1): 41. magiran.com/p803413
ثمین سادات حسینی فرهنگی، استفان وینتر، غلامحسین مصاحبی، مینا کوهی حبیبی، نورالدین هابیلی، "مقایسه خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ویروس رگه ای توتون (Tobacco streak virus) جدا شده از مزارع آفتابگردان ایران با جدایه های هندی و سودانی"، مجله دانش گیاه پزشکی ایران 41، شماره 1 (1389): 41. magiran.com/p803413
, "A Comparison of Biological and Molecular Characterization of Sudanese-Faba Bean, Indian and Iranian-Sunflower Tobacco streak Virus Isolates", Iranian Journal of Plant Protection Science 41, no.1 (2010): 41. magiran.com/p803413
ثمین سادات حسینی فرهنگی، استفان وینتر، غلامحسین مصاحبی، مینا کوهی حبیبی، نورالدین هابیلی، (1389). 'مقایسه خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ویروس رگه ای توتون (Tobacco streak virus) جدا شده از مزارع آفتابگردان ایران با جدایه های هندی و سودانی'، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 41(1)، صص.41. magiran.com/p803413
, (2010). 'A Comparison of Biological and Molecular Characterization of Sudanese-Faba Bean, Indian and Iranian-Sunflower Tobacco streak Virus Isolates', Iranian Journal of Plant Protection Science, 41(1), pp.41. magiran.com/p803413
ثمین سادات حسینی فرهنگی؛ استفان وینتر؛ غلامحسین مصاحبی؛ مینا کوهی حبیبی؛ نورالدین هابیلی. "مقایسه خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ویروس رگه ای توتون (Tobacco streak virus) جدا شده از مزارع آفتابگردان ایران با جدایه های هندی و سودانی". مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 41 ،1 ، 1389، 41. magiran.com/p803413
. "A Comparison of Biological and Molecular Characterization of Sudanese-Faba Bean, Indian and Iranian-Sunflower Tobacco streak Virus Isolates", Iranian Journal of Plant Protection Science, 41, 1, 2010, 41. magiran.com/p803413
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال