ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اشرف علی مددی، باقر لاریجانی، (1389). پاراتورمون نوترکیب و پوکی استخوان: مقاله مروری، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 497. magiran.com/p806155
Ashraf Alimadadi, Bagher Ardeshir Larijani, (2010). Recombinant parathormone and osteoporosis: a review article, Tehran University Medical Journal, 9, 497. magiran.com/p806155
اشرف علی مددی، باقر لاریجانی، پاراتورمون نوترکیب و پوکی استخوان: مقاله مروری. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1389؛ 9: 497. magiran.com/p806155
Ashraf Alimadadi, Bagher Ardeshir Larijani, Recombinant parathormone and osteoporosis: a review article, Tehran University Medical Journal, 2010; 9: 497. magiran.com/p806155
اشرف علی مددی، باقر لاریجانی، "پاراتورمون نوترکیب و پوکی استخوان: مقاله مروری"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،9 (1389): 497. magiran.com/p806155
Ashraf Alimadadi, Bagher Ardeshir Larijani, "Recombinant parathormone and osteoporosis: a review article", Tehran University Medical Journal no. 9 (2010): 497. magiran.com/p806155
اشرف علی مددی، باقر لاریجانی، (1389). 'پاراتورمون نوترکیب و پوکی استخوان: مقاله مروری'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، صص.497. magiran.com/p806155
Ashraf Alimadadi, Bagher Ardeshir Larijani, (2010). 'Recombinant parathormone and osteoporosis: a review article', Tehran University Medical Journal, 9, pp.497. magiran.com/p806155
اشرف علی مددی؛ باقر لاریجانی. "پاراتورمون نوترکیب و پوکی استخوان: مقاله مروری". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 9 ، 1389، 497. magiran.com/p806155
Ashraf Alimadadi; Bagher Ardeshir Larijani. "Recombinant parathormone and osteoporosis: a review article", Tehran University Medical Journal, 9, 2010, 497. magiran.com/p806155
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال