ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحله منزوی ثانی، فریبا سوادکوهی، زهره روحانی، (1389). بررسی فراوانی عوارض نمونه گیری از پرزهای جفتی جهت تشخیص زودهنگام تالاسمی ماژور در خانمهای باردار13-10 هفته، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 12(4)، 43. magiran.com/p807535
R. Monzavi Sani, F. Savadkuhi, Z. Roohani, (2010). Evaluation of the Incidence of Chorionic Villus Sampling Complications at 10-13 Weeks of Gestation for Early Diagnosis of Major Thalassemia, Journal of Babol University of Medical Sciences, 12(4), 43. magiran.com/p807535
راحله منزوی ثانی، فریبا سوادکوهی، زهره روحانی، بررسی فراوانی عوارض نمونه گیری از پرزهای جفتی جهت تشخیص زودهنگام تالاسمی ماژور در خانمهای باردار13-10 هفته. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1389؛ 12(4): 43. magiran.com/p807535
R. Monzavi Sani, F. Savadkuhi, Z. Roohani, Evaluation of the Incidence of Chorionic Villus Sampling Complications at 10-13 Weeks of Gestation for Early Diagnosis of Major Thalassemia, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2010; 12(4): 43. magiran.com/p807535
راحله منزوی ثانی، فریبا سوادکوهی، زهره روحانی، "بررسی فراوانی عوارض نمونه گیری از پرزهای جفتی جهت تشخیص زودهنگام تالاسمی ماژور در خانمهای باردار13-10 هفته"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 12، شماره 4 (1389): 43. magiran.com/p807535
R. Monzavi Sani, F. Savadkuhi, Z. Roohani, "Evaluation of the Incidence of Chorionic Villus Sampling Complications at 10-13 Weeks of Gestation for Early Diagnosis of Major Thalassemia", Journal of Babol University of Medical Sciences 12, no.4 (2010): 43. magiran.com/p807535
راحله منزوی ثانی، فریبا سوادکوهی، زهره روحانی، (1389). 'بررسی فراوانی عوارض نمونه گیری از پرزهای جفتی جهت تشخیص زودهنگام تالاسمی ماژور در خانمهای باردار13-10 هفته'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 12(4)، صص.43. magiran.com/p807535
R. Monzavi Sani, F. Savadkuhi, Z. Roohani, (2010). 'Evaluation of the Incidence of Chorionic Villus Sampling Complications at 10-13 Weeks of Gestation for Early Diagnosis of Major Thalassemia', Journal of Babol University of Medical Sciences, 12(4), pp.43. magiran.com/p807535
راحله منزوی ثانی؛ فریبا سوادکوهی؛ زهره روحانی. "بررسی فراوانی عوارض نمونه گیری از پرزهای جفتی جهت تشخیص زودهنگام تالاسمی ماژور در خانمهای باردار13-10 هفته". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 12 ،4 ، 1389، 43. magiran.com/p807535
R. Monzavi Sani; F. Savadkuhi; Z. Roohani. "Evaluation of the Incidence of Chorionic Villus Sampling Complications at 10-13 Weeks of Gestation for Early Diagnosis of Major Thalassemia", Journal of Babol University of Medical Sciences, 12, 4, 2010, 43. magiran.com/p807535
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال