ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مجید میررکنی، علیرضا محب الحجه، (1389). تحلیل چرخه های نوسان تاوه قطبی با استفاده از فرایافت های شبه لاگرانژی، مجله ژئوفیزیک ایران، 4(2)، 1. magiran.com/p809390
Seyed Majid Mirrokni, Alireza Mohebalhojeh, (2011). Analysis of the polar vortex oscillations in a shallow water model of the stratosphere using quasi−Lagrangian diagnostics, Iranian Journal of Geophysics, 4(2), 1. magiran.com/p809390
سید مجید میررکنی، علیرضا محب الحجه، تحلیل چرخه های نوسان تاوه قطبی با استفاده از فرایافت های شبه لاگرانژی. مجله ژئوفیزیک ایران، 1389؛ 4(2): 1. magiran.com/p809390
Seyed Majid Mirrokni, Alireza Mohebalhojeh, Analysis of the polar vortex oscillations in a shallow water model of the stratosphere using quasi−Lagrangian diagnostics, Iranian Journal of Geophysics, 2011; 4(2): 1. magiran.com/p809390
سید مجید میررکنی، علیرضا محب الحجه، "تحلیل چرخه های نوسان تاوه قطبی با استفاده از فرایافت های شبه لاگرانژی"، مجله ژئوفیزیک ایران 4، شماره 2 (1389): 1. magiran.com/p809390
Seyed Majid Mirrokni, Alireza Mohebalhojeh, "Analysis of the polar vortex oscillations in a shallow water model of the stratosphere using quasi−Lagrangian diagnostics", Iranian Journal of Geophysics 4, no.2 (2011): 1. magiran.com/p809390
سید مجید میررکنی، علیرضا محب الحجه، (1389). 'تحلیل چرخه های نوسان تاوه قطبی با استفاده از فرایافت های شبه لاگرانژی'، مجله ژئوفیزیک ایران، 4(2)، صص.1. magiran.com/p809390
Seyed Majid Mirrokni, Alireza Mohebalhojeh, (2011). 'Analysis of the polar vortex oscillations in a shallow water model of the stratosphere using quasi−Lagrangian diagnostics', Iranian Journal of Geophysics, 4(2), pp.1. magiran.com/p809390
سید مجید میررکنی؛ علیرضا محب الحجه. "تحلیل چرخه های نوسان تاوه قطبی با استفاده از فرایافت های شبه لاگرانژی". مجله ژئوفیزیک ایران، 4 ،2 ، 1389، 1. magiran.com/p809390
Seyed Majid Mirrokni; Alireza Mohebalhojeh. "Analysis of the polar vortex oscillations in a shallow water model of the stratosphere using quasi−Lagrangian diagnostics", Iranian Journal of Geophysics, 4, 2, 2011, 1. magiran.com/p809390
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال