ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سرمد قادر، فرهنگ احمدی گیوی، حکیم گلشاهی، (1389). مقایسه عملکرد روش های ابرفشرده و فشرده ترکیبی مرتبه ششم در گسسته سازی مکانی مدل آب کم عمق دو لایه ای: نمایش امواج گرانی- لختی و راسبی خطی، مجله ژئوفیزیک ایران، 4(2)، 49. magiran.com/p809394
Sarmad Ghader, Farhang Ahmadi-Givi, Hakim Golshahy, (2011). Comparison of the efficiency of the sixth-order super compact and combined compact methods for spatial discretization of two-layer shallow water model: presentation of linear inertia-gravity and Rossby waves, Iranian Journal of Geophysics, 4(2), 49. magiran.com/p809394
سرمد قادر، فرهنگ احمدی گیوی، حکیم گلشاهی، مقایسه عملکرد روش های ابرفشرده و فشرده ترکیبی مرتبه ششم در گسسته سازی مکانی مدل آب کم عمق دو لایه ای: نمایش امواج گرانی- لختی و راسبی خطی. مجله ژئوفیزیک ایران، 1389؛ 4(2): 49. magiran.com/p809394
Sarmad Ghader, Farhang Ahmadi-Givi, Hakim Golshahy, Comparison of the efficiency of the sixth-order super compact and combined compact methods for spatial discretization of two-layer shallow water model: presentation of linear inertia-gravity and Rossby waves, Iranian Journal of Geophysics, 2011; 4(2): 49. magiran.com/p809394
سرمد قادر، فرهنگ احمدی گیوی، حکیم گلشاهی، "مقایسه عملکرد روش های ابرفشرده و فشرده ترکیبی مرتبه ششم در گسسته سازی مکانی مدل آب کم عمق دو لایه ای: نمایش امواج گرانی- لختی و راسبی خطی"، مجله ژئوفیزیک ایران 4، شماره 2 (1389): 49. magiran.com/p809394
Sarmad Ghader, Farhang Ahmadi-Givi, Hakim Golshahy, "Comparison of the efficiency of the sixth-order super compact and combined compact methods for spatial discretization of two-layer shallow water model: presentation of linear inertia-gravity and Rossby waves", Iranian Journal of Geophysics 4, no.2 (2011): 49. magiran.com/p809394
سرمد قادر، فرهنگ احمدی گیوی، حکیم گلشاهی، (1389). 'مقایسه عملکرد روش های ابرفشرده و فشرده ترکیبی مرتبه ششم در گسسته سازی مکانی مدل آب کم عمق دو لایه ای: نمایش امواج گرانی- لختی و راسبی خطی'، مجله ژئوفیزیک ایران، 4(2)، صص.49. magiran.com/p809394
Sarmad Ghader, Farhang Ahmadi-Givi, Hakim Golshahy, (2011). 'Comparison of the efficiency of the sixth-order super compact and combined compact methods for spatial discretization of two-layer shallow water model: presentation of linear inertia-gravity and Rossby waves', Iranian Journal of Geophysics, 4(2), pp.49. magiran.com/p809394
سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ حکیم گلشاهی. "مقایسه عملکرد روش های ابرفشرده و فشرده ترکیبی مرتبه ششم در گسسته سازی مکانی مدل آب کم عمق دو لایه ای: نمایش امواج گرانی- لختی و راسبی خطی". مجله ژئوفیزیک ایران، 4 ،2 ، 1389، 49. magiran.com/p809394
Sarmad Ghader; Farhang Ahmadi-Givi; Hakim Golshahy. "Comparison of the efficiency of the sixth-order super compact and combined compact methods for spatial discretization of two-layer shallow water model: presentation of linear inertia-gravity and Rossby waves", Iranian Journal of Geophysics, 4, 2, 2011, 49. magiran.com/p809394
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال