ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر راست بود، بهزاد وثوقی، (1389). بررسی تغییرشکل بین لرزه ای در ناحیه برخورد صفحه های زمین ساختی عربستان و اوراسیا در منطقه خاورمیانه با استفاده از یک مدل تحلیلی، مجله ژئوفیزیک ایران، 4(2)، 89. magiran.com/p809397
Asghar Rastbood, Behzad Voosoghi, (2011). Interseismic deformation study on the collision zone of Arabian and Eurasian tectonic plates in the Middle-East region using an analytical model, Iranian Journal of Geophysics, 4(2), 89. magiran.com/p809397
اصغر راست بود، بهزاد وثوقی، بررسی تغییرشکل بین لرزه ای در ناحیه برخورد صفحه های زمین ساختی عربستان و اوراسیا در منطقه خاورمیانه با استفاده از یک مدل تحلیلی. مجله ژئوفیزیک ایران، 1389؛ 4(2): 89. magiran.com/p809397
Asghar Rastbood, Behzad Voosoghi, Interseismic deformation study on the collision zone of Arabian and Eurasian tectonic plates in the Middle-East region using an analytical model, Iranian Journal of Geophysics, 2011; 4(2): 89. magiran.com/p809397
اصغر راست بود، بهزاد وثوقی، "بررسی تغییرشکل بین لرزه ای در ناحیه برخورد صفحه های زمین ساختی عربستان و اوراسیا در منطقه خاورمیانه با استفاده از یک مدل تحلیلی"، مجله ژئوفیزیک ایران 4، شماره 2 (1389): 89. magiran.com/p809397
Asghar Rastbood, Behzad Voosoghi, "Interseismic deformation study on the collision zone of Arabian and Eurasian tectonic plates in the Middle-East region using an analytical model", Iranian Journal of Geophysics 4, no.2 (2011): 89. magiran.com/p809397
اصغر راست بود، بهزاد وثوقی، (1389). 'بررسی تغییرشکل بین لرزه ای در ناحیه برخورد صفحه های زمین ساختی عربستان و اوراسیا در منطقه خاورمیانه با استفاده از یک مدل تحلیلی'، مجله ژئوفیزیک ایران، 4(2)، صص.89. magiran.com/p809397
Asghar Rastbood, Behzad Voosoghi, (2011). 'Interseismic deformation study on the collision zone of Arabian and Eurasian tectonic plates in the Middle-East region using an analytical model', Iranian Journal of Geophysics, 4(2), pp.89. magiran.com/p809397
اصغر راست بود؛ بهزاد وثوقی. "بررسی تغییرشکل بین لرزه ای در ناحیه برخورد صفحه های زمین ساختی عربستان و اوراسیا در منطقه خاورمیانه با استفاده از یک مدل تحلیلی". مجله ژئوفیزیک ایران، 4 ،2 ، 1389، 89. magiran.com/p809397
Asghar Rastbood; Behzad Voosoghi. "Interseismic deformation study on the collision zone of Arabian and Eurasian tectonic plates in the Middle-East region using an analytical model", Iranian Journal of Geophysics, 4, 2, 2011, 89. magiran.com/p809397
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال