ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال عبدالملکی، مجید یوسفی افراشته، زهرا رشیدی، صابر عبدالملکی، نوشیروان محمدی، لیلا صیامی، (1387). طراحی و ارزیابی مدل علی پیشرفت تحصیلی: تحلیل روابط شیوه ادراک والدین و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی، فصلنامه خانواده و پژوهش، 2(4)، 47. magiran.com/p812583
Jamal Abdolmaleki, Majid Uosefi Afrashte, Zahra Rashidi Nooshiravan Mohammadi, Saber Abdolmaleki, Leyla Siyami, (2008). Designing and Evaluating the Casual Model of Academic Achievement: The Analysis of the Relationship Between the Parent's Perception and Achievement Motivation with Academic Achievement, Journal of Family and Research, 2(4), 47. magiran.com/p812583
جمال عبدالملکی، مجید یوسفی افراشته، زهرا رشیدی، صابر عبدالملکی، نوشیروان محمدی، لیلا صیامی، طراحی و ارزیابی مدل علی پیشرفت تحصیلی: تحلیل روابط شیوه ادراک والدین و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی. فصلنامه خانواده و پژوهش، 1387؛ 2(4): 47. magiran.com/p812583
Jamal Abdolmaleki, Majid Uosefi Afrashte, Zahra Rashidi Nooshiravan Mohammadi, Saber Abdolmaleki, Leyla Siyami, Designing and Evaluating the Casual Model of Academic Achievement: The Analysis of the Relationship Between the Parent's Perception and Achievement Motivation with Academic Achievement, Journal of Family and Research, 2008; 2(4): 47. magiran.com/p812583
جمال عبدالملکی، مجید یوسفی افراشته، زهرا رشیدی، صابر عبدالملکی، نوشیروان محمدی، لیلا صیامی، "طراحی و ارزیابی مدل علی پیشرفت تحصیلی: تحلیل روابط شیوه ادراک والدین و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی"، فصلنامه خانواده و پژوهش 2، شماره 4 (1387): 47. magiran.com/p812583
Jamal Abdolmaleki, Majid Uosefi Afrashte, Zahra Rashidi Nooshiravan Mohammadi, Saber Abdolmaleki, Leyla Siyami, "Designing and Evaluating the Casual Model of Academic Achievement: The Analysis of the Relationship Between the Parent's Perception and Achievement Motivation with Academic Achievement", Journal of Family and Research 2, no.4 (2008): 47. magiran.com/p812583
جمال عبدالملکی، مجید یوسفی افراشته، زهرا رشیدی، صابر عبدالملکی، نوشیروان محمدی، لیلا صیامی، (1387). 'طراحی و ارزیابی مدل علی پیشرفت تحصیلی: تحلیل روابط شیوه ادراک والدین و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی'، فصلنامه خانواده و پژوهش، 2(4)، صص.47. magiran.com/p812583
Jamal Abdolmaleki, Majid Uosefi Afrashte, Zahra Rashidi Nooshiravan Mohammadi, Saber Abdolmaleki, Leyla Siyami, (2008). 'Designing and Evaluating the Casual Model of Academic Achievement: The Analysis of the Relationship Between the Parent's Perception and Achievement Motivation with Academic Achievement', Journal of Family and Research, 2(4), pp.47. magiran.com/p812583
جمال عبدالملکی؛ مجید یوسفی افراشته؛ زهرا رشیدی؛ صابر عبدالملکی؛ نوشیروان محمدی؛ لیلا صیامی. "طراحی و ارزیابی مدل علی پیشرفت تحصیلی: تحلیل روابط شیوه ادراک والدین و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی". فصلنامه خانواده و پژوهش، 2 ،4 ، 1387، 47. magiran.com/p812583
Jamal Abdolmaleki; Majid Uosefi Afrashte; Zahra Rashidi Nooshiravan Mohammadi; Saber Abdolmaleki; Leyla Siyami. "Designing and Evaluating the Casual Model of Academic Achievement: The Analysis of the Relationship Between the Parent's Perception and Achievement Motivation with Academic Achievement", Journal of Family and Research, 2, 4, 2008, 47. magiran.com/p812583
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال