ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالحمید رضوی، میترا محمودی، محبوبه رحیمی، (1387). بررسی رابطه رضایت زناشویی و سبک های فرزند پروری والدین با مشکلات رفتاری فرزندان در دوره ابتدایی شهر ارسنجان، فصلنامه خانواده و پژوهش، 2(4)، 73. magiran.com/p812584
Abdolhamid Razavi , Mitra Mahmoodi Mahboobeh Rahimi, (2008). A Study of the Relationship between Marital Satisfaction and Parenting Styles with Behavioral Problems of Children in Primary Schools of Arsanjan City, Journal of Family and Research, 2(4), 73. magiran.com/p812584
عبدالحمید رضوی، میترا محمودی، محبوبه رحیمی، بررسی رابطه رضایت زناشویی و سبک های فرزند پروری والدین با مشکلات رفتاری فرزندان در دوره ابتدایی شهر ارسنجان. فصلنامه خانواده و پژوهش، 1387؛ 2(4): 73. magiran.com/p812584
Abdolhamid Razavi , Mitra Mahmoodi Mahboobeh Rahimi, A Study of the Relationship between Marital Satisfaction and Parenting Styles with Behavioral Problems of Children in Primary Schools of Arsanjan City, Journal of Family and Research, 2008; 2(4): 73. magiran.com/p812584
عبدالحمید رضوی، میترا محمودی، محبوبه رحیمی، "بررسی رابطه رضایت زناشویی و سبک های فرزند پروری والدین با مشکلات رفتاری فرزندان در دوره ابتدایی شهر ارسنجان"، فصلنامه خانواده و پژوهش 2، شماره 4 (1387): 73. magiran.com/p812584
Abdolhamid Razavi , Mitra Mahmoodi Mahboobeh Rahimi, "A Study of the Relationship between Marital Satisfaction and Parenting Styles with Behavioral Problems of Children in Primary Schools of Arsanjan City", Journal of Family and Research 2, no.4 (2008): 73. magiran.com/p812584
عبدالحمید رضوی، میترا محمودی، محبوبه رحیمی، (1387). 'بررسی رابطه رضایت زناشویی و سبک های فرزند پروری والدین با مشکلات رفتاری فرزندان در دوره ابتدایی شهر ارسنجان'، فصلنامه خانواده و پژوهش، 2(4)، صص.73. magiran.com/p812584
Abdolhamid Razavi , Mitra Mahmoodi Mahboobeh Rahimi, (2008). 'A Study of the Relationship between Marital Satisfaction and Parenting Styles with Behavioral Problems of Children in Primary Schools of Arsanjan City', Journal of Family and Research, 2(4), pp.73. magiran.com/p812584
عبدالحمید رضوی؛ میترا محمودی؛ محبوبه رحیمی. "بررسی رابطه رضایت زناشویی و سبک های فرزند پروری والدین با مشکلات رفتاری فرزندان در دوره ابتدایی شهر ارسنجان". فصلنامه خانواده و پژوهش، 2 ،4 ، 1387، 73. magiran.com/p812584
Abdolhamid Razavi ; Mitra Mahmoodi Mahboobeh Rahimi. "A Study of the Relationship between Marital Satisfaction and Parenting Styles with Behavioral Problems of Children in Primary Schools of Arsanjan City", Journal of Family and Research, 2, 4, 2008, 73. magiran.com/p812584
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال