ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهین چناری، (1387). مقایسه خود پنداره دانش آموزان واجد والدین دارای نگرش های تربیتی مثبت و منفی با توجه به جنسیت دانش آموزان، فصلنامه خانواده و پژوهش، 2(4)، 91. magiran.com/p812585
Mahin Chenari, (2008). The Comparison of Self-concept of Students with Parents Having Positive and Negative Attitudes in regard to Children's Gender, Journal of Family and Research, 2(4), 91. magiran.com/p812585
مهین چناری، مقایسه خود پنداره دانش آموزان واجد والدین دارای نگرش های تربیتی مثبت و منفی با توجه به جنسیت دانش آموزان. فصلنامه خانواده و پژوهش، 1387؛ 2(4): 91. magiran.com/p812585
Mahin Chenari, The Comparison of Self-concept of Students with Parents Having Positive and Negative Attitudes in regard to Children's Gender, Journal of Family and Research, 2008; 2(4): 91. magiran.com/p812585
مهین چناری، "مقایسه خود پنداره دانش آموزان واجد والدین دارای نگرش های تربیتی مثبت و منفی با توجه به جنسیت دانش آموزان"، فصلنامه خانواده و پژوهش 2، شماره 4 (1387): 91. magiran.com/p812585
Mahin Chenari, "The Comparison of Self-concept of Students with Parents Having Positive and Negative Attitudes in regard to Children's Gender", Journal of Family and Research 2, no.4 (2008): 91. magiran.com/p812585
مهین چناری، (1387). 'مقایسه خود پنداره دانش آموزان واجد والدین دارای نگرش های تربیتی مثبت و منفی با توجه به جنسیت دانش آموزان'، فصلنامه خانواده و پژوهش، 2(4)، صص.91. magiran.com/p812585
Mahin Chenari, (2008). 'The Comparison of Self-concept of Students with Parents Having Positive and Negative Attitudes in regard to Children's Gender', Journal of Family and Research, 2(4), pp.91. magiran.com/p812585
مهین چناری. "مقایسه خود پنداره دانش آموزان واجد والدین دارای نگرش های تربیتی مثبت و منفی با توجه به جنسیت دانش آموزان". فصلنامه خانواده و پژوهش، 2 ،4 ، 1387، 91. magiran.com/p812585
Mahin Chenari. "The Comparison of Self-concept of Students with Parents Having Positive and Negative Attitudes in regard to Children's Gender", Journal of Family and Research, 2, 4, 2008, 91. magiran.com/p812585
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال