ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه سنه، زهرا سلمان، (1387). تاثیر فعالیت های بدنی و بازی بر رشد توانایی های ذهنی دختران پیش دبستانی، فصلنامه خانواده و پژوهش، 2(4)، 111. magiran.com/p812586
Afsaneh Saneh , Zahra Salman, (2008). The Impact of Physical Activities and Plays on the Development of Mental Abilities of Preschool Girls, Journal of Family and Research, 2(4), 111. magiran.com/p812586
افسانه سنه، زهرا سلمان، تاثیر فعالیت های بدنی و بازی بر رشد توانایی های ذهنی دختران پیش دبستانی. فصلنامه خانواده و پژوهش، 1387؛ 2(4): 111. magiran.com/p812586
Afsaneh Saneh , Zahra Salman, The Impact of Physical Activities and Plays on the Development of Mental Abilities of Preschool Girls, Journal of Family and Research, 2008; 2(4): 111. magiran.com/p812586
افسانه سنه، زهرا سلمان، "تاثیر فعالیت های بدنی و بازی بر رشد توانایی های ذهنی دختران پیش دبستانی"، فصلنامه خانواده و پژوهش 2، شماره 4 (1387): 111. magiran.com/p812586
Afsaneh Saneh , Zahra Salman, "The Impact of Physical Activities and Plays on the Development of Mental Abilities of Preschool Girls", Journal of Family and Research 2, no.4 (2008): 111. magiran.com/p812586
افسانه سنه، زهرا سلمان، (1387). 'تاثیر فعالیت های بدنی و بازی بر رشد توانایی های ذهنی دختران پیش دبستانی'، فصلنامه خانواده و پژوهش، 2(4)، صص.111. magiran.com/p812586
Afsaneh Saneh , Zahra Salman, (2008). 'The Impact of Physical Activities and Plays on the Development of Mental Abilities of Preschool Girls', Journal of Family and Research, 2(4), pp.111. magiran.com/p812586
افسانه سنه؛ زهرا سلمان. "تاثیر فعالیت های بدنی و بازی بر رشد توانایی های ذهنی دختران پیش دبستانی". فصلنامه خانواده و پژوهش، 2 ،4 ، 1387، 111. magiran.com/p812586
Afsaneh Saneh ; Zahra Salman. "The Impact of Physical Activities and Plays on the Development of Mental Abilities of Preschool Girls", Journal of Family and Research, 2, 4, 2008, 111. magiran.com/p812586
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال