ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروانه مدیر امانی، فرشته نوروزی، زهرا جنگی، (1389). تلاش برای تولید دانش سازمانی: تجربه تشکیل شورای تخصصی و سیاستگذاری کتابخانه های دانشگاه، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 21(3)، 91. magiran.com/p815219
Parvaneh Modiramani, Fereshteh Noroozi, Zahra Jangi, (2010). An Effort to Create Organizational Knowledge: The Experience of Forming the Specialized and Policymaking Council of the University Libraries in Mashhad University of Medical Sciences, National Studies on Librarianship and Informaion Organization, 21(3), 91. magiran.com/p815219
پروانه مدیر امانی، فرشته نوروزی، زهرا جنگی، تلاش برای تولید دانش سازمانی: تجربه تشکیل شورای تخصصی و سیاستگذاری کتابخانه های دانشگاه. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 1389؛ 21(3): 91. magiran.com/p815219
Parvaneh Modiramani, Fereshteh Noroozi, Zahra Jangi, An Effort to Create Organizational Knowledge: The Experience of Forming the Specialized and Policymaking Council of the University Libraries in Mashhad University of Medical Sciences, National Studies on Librarianship and Informaion Organization, 2010; 21(3): 91. magiran.com/p815219
پروانه مدیر امانی، فرشته نوروزی، زهرا جنگی، "تلاش برای تولید دانش سازمانی: تجربه تشکیل شورای تخصصی و سیاستگذاری کتابخانه های دانشگاه"، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 21، شماره 3 (1389): 91. magiran.com/p815219
Parvaneh Modiramani, Fereshteh Noroozi, Zahra Jangi, "An Effort to Create Organizational Knowledge: The Experience of Forming the Specialized and Policymaking Council of the University Libraries in Mashhad University of Medical Sciences", National Studies on Librarianship and Informaion Organization 21, no.3 (2010): 91. magiran.com/p815219
پروانه مدیر امانی، فرشته نوروزی، زهرا جنگی، (1389). 'تلاش برای تولید دانش سازمانی: تجربه تشکیل شورای تخصصی و سیاستگذاری کتابخانه های دانشگاه'، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 21(3)، صص.91. magiran.com/p815219
Parvaneh Modiramani, Fereshteh Noroozi, Zahra Jangi, (2010). 'An Effort to Create Organizational Knowledge: The Experience of Forming the Specialized and Policymaking Council of the University Libraries in Mashhad University of Medical Sciences', National Studies on Librarianship and Informaion Organization, 21(3), pp.91. magiran.com/p815219
پروانه مدیر امانی؛ فرشته نوروزی؛ زهرا جنگی. "تلاش برای تولید دانش سازمانی: تجربه تشکیل شورای تخصصی و سیاستگذاری کتابخانه های دانشگاه". فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 21 ،3 ، 1389، 91. magiran.com/p815219
Parvaneh Modiramani; Fereshteh Noroozi; Zahra Jangi. "An Effort to Create Organizational Knowledge: The Experience of Forming the Specialized and Policymaking Council of the University Libraries in Mashhad University of Medical Sciences", National Studies on Librarianship and Informaion Organization, 21, 3, 2010, 91. magiran.com/p815219
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال