ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا نصر اصفهانی، مریم حقی، (1389). شیرین و پاملا، پژوهشنامه ادب غنایی، 8(14)، 141. magiran.com/p816865
Dr. M. R. Nassr Esfahani, M. Haghi, (2011). Comparative study of the novel "Pamela" by Samuel Richardson and "Khossro va Shirin" by Nezami, Journal of Lyrical Literature Researches, 8(14), 141. magiran.com/p816865
محمدرضا نصر اصفهانی، مریم حقی، شیرین و پاملا. پژوهشنامه ادب غنایی، 1389؛ 8(14): 141. magiran.com/p816865
Dr. M. R. Nassr Esfahani, M. Haghi, Comparative study of the novel "Pamela" by Samuel Richardson and "Khossro va Shirin" by Nezami, Journal of Lyrical Literature Researches, 2011; 8(14): 141. magiran.com/p816865
محمدرضا نصر اصفهانی، مریم حقی، "شیرین و پاملا"، پژوهشنامه ادب غنایی 8، شماره 14 (1389): 141. magiran.com/p816865
Dr. M. R. Nassr Esfahani, M. Haghi, "Comparative study of the novel "Pamela" by Samuel Richardson and "Khossro va Shirin" by Nezami", Journal of Lyrical Literature Researches 8, no.14 (2011): 141. magiran.com/p816865
محمدرضا نصر اصفهانی، مریم حقی، (1389). 'شیرین و پاملا'، پژوهشنامه ادب غنایی، 8(14)، صص.141. magiran.com/p816865
Dr. M. R. Nassr Esfahani, M. Haghi, (2011). 'Comparative study of the novel "Pamela" by Samuel Richardson and "Khossro va Shirin" by Nezami', Journal of Lyrical Literature Researches, 8(14), pp.141. magiran.com/p816865
محمدرضا نصر اصفهانی؛ مریم حقی. "شیرین و پاملا". پژوهشنامه ادب غنایی، 8 ،14 ، 1389، 141. magiran.com/p816865
Dr. M. R. Nassr Esfahani; M. Haghi. "Comparative study of the novel "Pamela" by Samuel Richardson and "Khossro va Shirin" by Nezami", Journal of Lyrical Literature Researches, 8, 14, 2011, 141. magiran.com/p816865
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال