ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حلیمه زارعیان، حمیدرضا اسماعیلی، علی غلامحسینی، آزاد تیموری، حمید ظهرابی، حاج قلی کمی، (1388). بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع کوه گرم جهرم در استان فارس، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 1(1)، 1. magiran.com/p817925
Halimeh Zareian, Hamid Reza Esmaeili, Ali Gholamhosseini, Azad Teimory, Hamid Zohrabi, Haji Gholo Kami, (2010). A preliminary study on the herpetofauna of Gorm mountain no- hunting zone,Jahrom, Fars province, Taxonomy and Biosystematics, 1(1), 1. magiran.com/p817925
حلیمه زارعیان، حمیدرضا اسماعیلی، علی غلامحسینی، آزاد تیموری، حمید ظهرابی، حاج قلی کمی، بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع کوه گرم جهرم در استان فارس. نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 1388؛ 1(1): 1. magiran.com/p817925
Halimeh Zareian, Hamid Reza Esmaeili, Ali Gholamhosseini, Azad Teimory, Hamid Zohrabi, Haji Gholo Kami, A preliminary study on the herpetofauna of Gorm mountain no- hunting zone,Jahrom, Fars province, Taxonomy and Biosystematics, 2010; 1(1): 1. magiran.com/p817925
حلیمه زارعیان، حمیدرضا اسماعیلی، علی غلامحسینی، آزاد تیموری، حمید ظهرابی، حاج قلی کمی، "بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع کوه گرم جهرم در استان فارس"، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک 1، شماره 1 (1388): 1. magiran.com/p817925
Halimeh Zareian, Hamid Reza Esmaeili, Ali Gholamhosseini, Azad Teimory, Hamid Zohrabi, Haji Gholo Kami, "A preliminary study on the herpetofauna of Gorm mountain no- hunting zone,Jahrom, Fars province", Taxonomy and Biosystematics 1, no.1 (2010): 1. magiran.com/p817925
حلیمه زارعیان، حمیدرضا اسماعیلی، علی غلامحسینی، آزاد تیموری، حمید ظهرابی، حاج قلی کمی، (1388). 'بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع کوه گرم جهرم در استان فارس'، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 1(1)، صص.1. magiran.com/p817925
Halimeh Zareian, Hamid Reza Esmaeili, Ali Gholamhosseini, Azad Teimory, Hamid Zohrabi, Haji Gholo Kami, (2010). 'A preliminary study on the herpetofauna of Gorm mountain no- hunting zone,Jahrom, Fars province', Taxonomy and Biosystematics, 1(1), pp.1. magiran.com/p817925
حلیمه زارعیان؛ حمیدرضا اسماعیلی؛ علی غلامحسینی؛ آزاد تیموری؛ حمید ظهرابی؛ حاج قلی کمی. "بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع کوه گرم جهرم در استان فارس". نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 1 ،1 ، 1388، 1. magiran.com/p817925
Halimeh Zareian; Hamid Reza Esmaeili; Ali Gholamhosseini; Azad Teimory; Hamid Zohrabi; Haji Gholo Kami. "A preliminary study on the herpetofauna of Gorm mountain no- hunting zone,Jahrom, Fars province", Taxonomy and Biosystematics, 1, 1, 2010, 1. magiran.com/p817925
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال