ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدکمیل طیبی، مهدی یزدانی، آزاد خانزادی، (1389). تراز تجاری ایران و پویایی های سازوکار منحنی J در شرایط نااطمینانی، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 2(3)، 93. magiran.com/p819310
Seyyed Komail Tayebi (Phd), Mehdi Yazdani, Azad Khanzadi, (2011). Iran's Trade Balance and Dynamics of the J-Curve Mechanism in the Uncertainty Conditions, Journal of Monetary & Banking Researches, 2(3), 93. magiran.com/p819310
سیدکمیل طیبی، مهدی یزدانی، آزاد خانزادی، تراز تجاری ایران و پویایی های سازوکار منحنی J در شرایط نااطمینانی. فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 1389؛ 2(3): 93. magiran.com/p819310
Seyyed Komail Tayebi (Phd), Mehdi Yazdani, Azad Khanzadi, Iran's Trade Balance and Dynamics of the J-Curve Mechanism in the Uncertainty Conditions, Journal of Monetary & Banking Researches, 2011; 2(3): 93. magiran.com/p819310
سیدکمیل طیبی، مهدی یزدانی، آزاد خانزادی، "تراز تجاری ایران و پویایی های سازوکار منحنی J در شرایط نااطمینانی"، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 2، شماره 3 (1389): 93. magiran.com/p819310
Seyyed Komail Tayebi (Phd), Mehdi Yazdani, Azad Khanzadi, "Iran's Trade Balance and Dynamics of the J-Curve Mechanism in the Uncertainty Conditions", Journal of Monetary & Banking Researches 2, no.3 (2011): 93. magiran.com/p819310
سیدکمیل طیبی، مهدی یزدانی، آزاد خانزادی، (1389). 'تراز تجاری ایران و پویایی های سازوکار منحنی J در شرایط نااطمینانی'، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 2(3)، صص.93. magiran.com/p819310
Seyyed Komail Tayebi (Phd), Mehdi Yazdani, Azad Khanzadi, (2011). 'Iran's Trade Balance and Dynamics of the J-Curve Mechanism in the Uncertainty Conditions', Journal of Monetary & Banking Researches, 2(3), pp.93. magiran.com/p819310
سیدکمیل طیبی؛ مهدی یزدانی؛ آزاد خانزادی. "تراز تجاری ایران و پویایی های سازوکار منحنی J در شرایط نااطمینانی". فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 2 ،3 ، 1389، 93. magiran.com/p819310
Seyyed Komail Tayebi (Phd); Mehdi Yazdani; Azad Khanzadi. "Iran's Trade Balance and Dynamics of the J-Curve Mechanism in the Uncertainty Conditions", Journal of Monetary & Banking Researches, 2, 3, 2011, 93. magiran.com/p819310
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال