ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم علیجانی، نورالله کرمی ، (1389). بررسی وضعیت و ضریب تاثیر مجلات علمی کشورهای مسلمان در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی (ISI): مطالعه ای کتاب سنجی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 25(4)، 597. magiran.com/p819674
Rahim Alijani, Nurrollah Karami, (2010). Examining the Status and Impact Factor of Muslim Scientific Journals in ISI Database: A Bibliometric Study, Information Sciences & Technology, 25(4), 597. magiran.com/p819674
رحیم علیجانی، نورالله کرمی ، بررسی وضعیت و ضریب تاثیر مجلات علمی کشورهای مسلمان در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی (ISI): مطالعه ای کتاب سنجی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1389؛ 25(4): 597. magiran.com/p819674
Rahim Alijani, Nurrollah Karami, Examining the Status and Impact Factor of Muslim Scientific Journals in ISI Database: A Bibliometric Study, Information Sciences & Technology, 2010; 25(4): 597. magiran.com/p819674
رحیم علیجانی، نورالله کرمی ، "بررسی وضعیت و ضریب تاثیر مجلات علمی کشورهای مسلمان در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی (ISI): مطالعه ای کتاب سنجی"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 25، شماره 4 (1389): 597. magiran.com/p819674
Rahim Alijani, Nurrollah Karami, "Examining the Status and Impact Factor of Muslim Scientific Journals in ISI Database: A Bibliometric Study", Information Sciences & Technology 25, no.4 (2010): 597. magiran.com/p819674
رحیم علیجانی، نورالله کرمی ، (1389). 'بررسی وضعیت و ضریب تاثیر مجلات علمی کشورهای مسلمان در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی (ISI): مطالعه ای کتاب سنجی'، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 25(4)، صص.597. magiran.com/p819674
Rahim Alijani, Nurrollah Karami, (2010). 'Examining the Status and Impact Factor of Muslim Scientific Journals in ISI Database: A Bibliometric Study', Information Sciences & Technology, 25(4), pp.597. magiran.com/p819674
رحیم علیجانی؛ نورالله کرمی . "بررسی وضعیت و ضریب تاثیر مجلات علمی کشورهای مسلمان در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی (ISI): مطالعه ای کتاب سنجی". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 25 ،4 ، 1389، 597. magiran.com/p819674
Rahim Alijani; Nurrollah Karami. "Examining the Status and Impact Factor of Muslim Scientific Journals in ISI Database: A Bibliometric Study", Information Sciences & Technology, 25, 4, 2010, 597. magiran.com/p819674
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال