ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین صباغ پور، یدالله فرایدی، مسعود کامل، ناصر الهیاری، (1389). بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های عدس در کشت بهاره در شرایط دیم، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 33. magiran.com/p823454
S.H. Sabaghpour, Y. Ferayedi, M. Kamel, N. Alahyari, (2011). Stability analysis of grain yield of lentil genotypes at spring planting in rainfed condition, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 33. magiran.com/p823454
سید حسین صباغ پور، یدالله فرایدی، مسعود کامل، ناصر الهیاری، بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های عدس در کشت بهاره در شرایط دیم. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 33. magiran.com/p823454
S.H. Sabaghpour, Y. Ferayedi, M. Kamel, N. Alahyari, Stability analysis of grain yield of lentil genotypes at spring planting in rainfed condition, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 33. magiran.com/p823454
سید حسین صباغ پور، یدالله فرایدی، مسعود کامل، ناصر الهیاری، "بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های عدس در کشت بهاره در شرایط دیم"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 33. magiran.com/p823454
S.H. Sabaghpour, Y. Ferayedi, M. Kamel, N. Alahyari, "Stability analysis of grain yield of lentil genotypes at spring planting in rainfed condition", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 33. magiran.com/p823454
سید حسین صباغ پور، یدالله فرایدی، مسعود کامل، ناصر الهیاری، (1389). 'بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های عدس در کشت بهاره در شرایط دیم'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.33. magiran.com/p823454
S.H. Sabaghpour, Y. Ferayedi, M. Kamel, N. Alahyari, (2011). 'Stability analysis of grain yield of lentil genotypes at spring planting in rainfed condition', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.33. magiran.com/p823454
سید حسین صباغ پور؛ یدالله فرایدی؛ مسعود کامل؛ ناصر الهیاری. "بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های عدس در کشت بهاره در شرایط دیم". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 33. magiran.com/p823454
S.H. Sabaghpour; Y. Ferayedi; M. Kamel; N. Alahyari. "Stability analysis of grain yield of lentil genotypes at spring planting in rainfed condition", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 33. magiran.com/p823454
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال