ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه دماوندی کمالی، نادعلی باباییان جلودار، عمران عالیشاه، (1389). بررسی همبستگی و روابط علی و معلولی عملکرد و برخی صفات مهم زراعی در ژنوتیپ های پنبه، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 43. magiran.com/p823455
S. Damavandy Kamali, N. Babaian Jelodar, O. Alishah, (2011). Correlation and Path coefficient analysis of yield and some important agronomic traits in cotton genotypes, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 43. magiran.com/p823455
سکینه دماوندی کمالی، نادعلی باباییان جلودار، عمران عالیشاه، بررسی همبستگی و روابط علی و معلولی عملکرد و برخی صفات مهم زراعی در ژنوتیپ های پنبه. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 43. magiran.com/p823455
S. Damavandy Kamali, N. Babaian Jelodar, O. Alishah, Correlation and Path coefficient analysis of yield and some important agronomic traits in cotton genotypes, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 43. magiran.com/p823455
سکینه دماوندی کمالی، نادعلی باباییان جلودار، عمران عالیشاه، "بررسی همبستگی و روابط علی و معلولی عملکرد و برخی صفات مهم زراعی در ژنوتیپ های پنبه"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 43. magiran.com/p823455
S. Damavandy Kamali, N. Babaian Jelodar, O. Alishah, "Correlation and Path coefficient analysis of yield and some important agronomic traits in cotton genotypes", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 43. magiran.com/p823455
سکینه دماوندی کمالی، نادعلی باباییان جلودار، عمران عالیشاه، (1389). 'بررسی همبستگی و روابط علی و معلولی عملکرد و برخی صفات مهم زراعی در ژنوتیپ های پنبه'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.43. magiran.com/p823455
S. Damavandy Kamali, N. Babaian Jelodar, O. Alishah, (2011). 'Correlation and Path coefficient analysis of yield and some important agronomic traits in cotton genotypes', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.43. magiran.com/p823455
سکینه دماوندی کمالی؛ نادعلی باباییان جلودار؛ عمران عالیشاه. "بررسی همبستگی و روابط علی و معلولی عملکرد و برخی صفات مهم زراعی در ژنوتیپ های پنبه". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 43. magiran.com/p823455
S. Damavandy Kamali; N. Babaian Jelodar; O. Alishah. "Correlation and Path coefficient analysis of yield and some important agronomic traits in cotton genotypes", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 43. magiran.com/p823455
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال