ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شارمین تکه، محمدرضا ایمانپور، محمد سوداگر، علی شعبانی، (1389). مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی سفید مولد در زمان های مختلف مهاجرت تولید مثلی، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 53. magiran.com/p823456
Sh. Takeh, M.R. Imanpour, M. Sudagar, A. Shabani, (2011). Comparison of some spermatological and biochemical parameters of semen in Mahisefid (Rutilus frisii kutum) at different of broodstock spawning migration times, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 53. magiran.com/p823456
شارمین تکه، محمدرضا ایمانپور، محمد سوداگر، علی شعبانی، مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی سفید مولد در زمان های مختلف مهاجرت تولید مثلی. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 53. magiran.com/p823456
Sh. Takeh, M.R. Imanpour, M. Sudagar, A. Shabani, Comparison of some spermatological and biochemical parameters of semen in Mahisefid (Rutilus frisii kutum) at different of broodstock spawning migration times, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 53. magiran.com/p823456
شارمین تکه، محمدرضا ایمانپور، محمد سوداگر، علی شعبانی، "مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی سفید مولد در زمان های مختلف مهاجرت تولید مثلی"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 53. magiran.com/p823456
Sh. Takeh, M.R. Imanpour, M. Sudagar, A. Shabani, "Comparison of some spermatological and biochemical parameters of semen in Mahisefid (Rutilus frisii kutum) at different of broodstock spawning migration times", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 53. magiran.com/p823456
شارمین تکه، محمدرضا ایمانپور، محمد سوداگر، علی شعبانی، (1389). 'مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی سفید مولد در زمان های مختلف مهاجرت تولید مثلی'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.53. magiran.com/p823456
Sh. Takeh, M.R. Imanpour, M. Sudagar, A. Shabani, (2011). 'Comparison of some spermatological and biochemical parameters of semen in Mahisefid (Rutilus frisii kutum) at different of broodstock spawning migration times', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.53. magiran.com/p823456
شارمین تکه؛ محمدرضا ایمانپور؛ محمد سوداگر؛ علی شعبانی. "مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی سفید مولد در زمان های مختلف مهاجرت تولید مثلی". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 53. magiran.com/p823456
Sh. Takeh; M.R. Imanpour; M. Sudagar; A. Shabani. "Comparison of some spermatological and biochemical parameters of semen in Mahisefid (Rutilus frisii kutum) at different of broodstock spawning migration times", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 53. magiran.com/p823456
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال