ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا ایمانپور، یعقوب شیخی، معظمه کردجزی، سیدمحمود عقیلی، (1389). اثرات ماهیان کاراس و سوفد بر بازماندگی و برخی شاخص های رشد ماهی کپور معمولی، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 63. magiran.com/p823457
M.R. Imanpoor, Y. Sheikhi, M. Kordjazi, S.M. Aghili, (2011). The effects of carass and pikeperch on survival and some growth indices of common carp (Cyprinus carpio Linneaus 1758), Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 63. magiran.com/p823457
محمدرضا ایمانپور، یعقوب شیخی، معظمه کردجزی، سیدمحمود عقیلی، اثرات ماهیان کاراس و سوفد بر بازماندگی و برخی شاخص های رشد ماهی کپور معمولی. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 63. magiran.com/p823457
M.R. Imanpoor, Y. Sheikhi, M. Kordjazi, S.M. Aghili, The effects of carass and pikeperch on survival and some growth indices of common carp (Cyprinus carpio Linneaus 1758), Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 63. magiran.com/p823457
محمدرضا ایمانپور، یعقوب شیخی، معظمه کردجزی، سیدمحمود عقیلی، "اثرات ماهیان کاراس و سوفد بر بازماندگی و برخی شاخص های رشد ماهی کپور معمولی"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 63. magiran.com/p823457
M.R. Imanpoor, Y. Sheikhi, M. Kordjazi, S.M. Aghili, "The effects of carass and pikeperch on survival and some growth indices of common carp (Cyprinus carpio Linneaus 1758)", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 63. magiran.com/p823457
محمدرضا ایمانپور، یعقوب شیخی، معظمه کردجزی، سیدمحمود عقیلی، (1389). 'اثرات ماهیان کاراس و سوفد بر بازماندگی و برخی شاخص های رشد ماهی کپور معمولی'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.63. magiran.com/p823457
M.R. Imanpoor, Y. Sheikhi, M. Kordjazi, S.M. Aghili, (2011). 'The effects of carass and pikeperch on survival and some growth indices of common carp (Cyprinus carpio Linneaus 1758)', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.63. magiran.com/p823457
محمدرضا ایمانپور؛ یعقوب شیخی؛ معظمه کردجزی؛ سیدمحمود عقیلی. "اثرات ماهیان کاراس و سوفد بر بازماندگی و برخی شاخص های رشد ماهی کپور معمولی". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 63. magiran.com/p823457
M.R. Imanpoor; Y. Sheikhi; M. Kordjazi; S.M. Aghili. "The effects of carass and pikeperch on survival and some growth indices of common carp (Cyprinus carpio Linneaus 1758)", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 63. magiran.com/p823457
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال