ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد قلی زاده، رسول قربانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، عبدالمجید حاجی مرادلو، حسین رحمانی، مسعود ملایی، مهناز نعمتی، (1389). بررسی عادات غذایی سیاه ماهی در رودخانه زرین گل، استان گلستان، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 70. magiran.com/p823458
M. Gholizade, R. Ghorbani, A.R. Salman Mahini, A.M. Hajimoradloo, H. Rahmani, M. Mollaei, M. Nemati, (2011). Food habits of Capoeta capoeta gracilis in Zarrin-Gol Stream, Golestan Province, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 70. magiran.com/p823458
محمد قلی زاده، رسول قربانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، عبدالمجید حاجی مرادلو، حسین رحمانی، مسعود ملایی، مهناز نعمتی، بررسی عادات غذایی سیاه ماهی در رودخانه زرین گل، استان گلستان. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 70. magiran.com/p823458
M. Gholizade, R. Ghorbani, A.R. Salman Mahini, A.M. Hajimoradloo, H. Rahmani, M. Mollaei, M. Nemati, Food habits of Capoeta capoeta gracilis in Zarrin-Gol Stream, Golestan Province, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 70. magiran.com/p823458
محمد قلی زاده، رسول قربانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، عبدالمجید حاجی مرادلو، حسین رحمانی، مسعود ملایی، مهناز نعمتی، "بررسی عادات غذایی سیاه ماهی در رودخانه زرین گل، استان گلستان"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 70. magiran.com/p823458
M. Gholizade, R. Ghorbani, A.R. Salman Mahini, A.M. Hajimoradloo, H. Rahmani, M. Mollaei, M. Nemati, "Food habits of Capoeta capoeta gracilis in Zarrin-Gol Stream, Golestan Province", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 70. magiran.com/p823458
محمد قلی زاده، رسول قربانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، عبدالمجید حاجی مرادلو، حسین رحمانی، مسعود ملایی، مهناز نعمتی، (1389). 'بررسی عادات غذایی سیاه ماهی در رودخانه زرین گل، استان گلستان'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.70. magiran.com/p823458
M. Gholizade, R. Ghorbani, A.R. Salman Mahini, A.M. Hajimoradloo, H. Rahmani, M. Mollaei, M. Nemati, (2011). 'Food habits of Capoeta capoeta gracilis in Zarrin-Gol Stream, Golestan Province', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.70. magiran.com/p823458
محمد قلی زاده؛ رسول قربانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حسین رحمانی؛ مسعود ملایی؛ مهناز نعمتی. "بررسی عادات غذایی سیاه ماهی در رودخانه زرین گل، استان گلستان". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 70. magiran.com/p823458
M. Gholizade; R. Ghorbani; A.R. Salman Mahini; A.M. Hajimoradloo; H. Rahmani; M. Mollaei; M. Nemati. "Food habits of Capoeta capoeta gracilis in Zarrin-Gol Stream, Golestan Province", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 70. magiran.com/p823458
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال