ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا دریانبرد، علی شعبانی، فرهاد کیمرام، سعید گرگین، (1389). تولید مثل و بلوغ جنسی کفال طلایی در آب های ایرانی دریای خزر، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 77. magiran.com/p823459
Gh.R. Daryanabard, A. Shabani, F. Kaymaram, S. Gorgin, (2011). Reproduction and maturity of golden grey mullet (Liza aurata Risso, 1810) in Iranian waters of the Caspian Sea, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 77. magiran.com/p823459
غلامرضا دریانبرد، علی شعبانی، فرهاد کیمرام، سعید گرگین، تولید مثل و بلوغ جنسی کفال طلایی در آب های ایرانی دریای خزر. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 77. magiran.com/p823459
Gh.R. Daryanabard, A. Shabani, F. Kaymaram, S. Gorgin, Reproduction and maturity of golden grey mullet (Liza aurata Risso, 1810) in Iranian waters of the Caspian Sea, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 77. magiran.com/p823459
غلامرضا دریانبرد، علی شعبانی، فرهاد کیمرام، سعید گرگین، "تولید مثل و بلوغ جنسی کفال طلایی در آب های ایرانی دریای خزر"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 77. magiran.com/p823459
Gh.R. Daryanabard, A. Shabani, F. Kaymaram, S. Gorgin, "Reproduction and maturity of golden grey mullet (Liza aurata Risso, 1810) in Iranian waters of the Caspian Sea", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 77. magiran.com/p823459
غلامرضا دریانبرد، علی شعبانی، فرهاد کیمرام، سعید گرگین، (1389). 'تولید مثل و بلوغ جنسی کفال طلایی در آب های ایرانی دریای خزر'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.77. magiran.com/p823459
Gh.R. Daryanabard, A. Shabani, F. Kaymaram, S. Gorgin, (2011). 'Reproduction and maturity of golden grey mullet (Liza aurata Risso, 1810) in Iranian waters of the Caspian Sea', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.77. magiran.com/p823459
غلامرضا دریانبرد؛ علی شعبانی؛ فرهاد کیمرام؛ سعید گرگین. "تولید مثل و بلوغ جنسی کفال طلایی در آب های ایرانی دریای خزر". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 77. magiran.com/p823459
Gh.R. Daryanabard; A. Shabani; F. Kaymaram; S. Gorgin. "Reproduction and maturity of golden grey mullet (Liza aurata Risso, 1810) in Iranian waters of the Caspian Sea", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 77. magiran.com/p823459
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال